New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Improved Connection - added hasFilter function #26

Merged
merged 4 commits into from Feb 19, 2014

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@pmachan
Contributor

pmachan commented Feb 17, 2014

Pokud není možné registrovat filtr při vytváření connection z důvodu kruhové závislosti je potřeba filter registrovat až za běhu (třeba v repository) a je nutné mít možnost zkontrolovat jeho existenci.

Příklad: potřebujeme zaregistrovat překladové filtry, které využívají LanguageFacade (má za úkol držet seznam jazyků, který načteme při inicializaci a zněhož dále získáváme pro překlady požadovaný jazyk). LanguageFacade (LanguageRepository) má závislost na Connection (kruhová závislost Filter > Connection > Filter). Překladové filtry zaregistruji v Abstract TranslationRepository, který využíváme pro překladové repositáře. TranslationRepository se může použít za 1 request vícekrát a connection by vyhazoval při registerFilter - InvalidArgumentException. Pomocí této vyjímky by se to dalo ošetřit, ale registrace filtru tuto vyjímku vyhazuje při více scénářích.

Tharos added a commit that referenced this pull request Feb 19, 2014

Merge pull request #26 from pmachan/connection-1
Added Connection::hasFilter method

@Tharos Tharos merged commit fd558a2 into Tharos:develop Feb 19, 2014

@Tharos

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@Tharos

Tharos Feb 19, 2014

Owner

Dobrý postřeh. Díky!

Owner

Tharos commented Feb 19, 2014

Dobrý postřeh. Díky!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment