Skip to content
No description, website, or topics provided.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
KantaCDA-API
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

KantaCDA-API tarjoaa sovelluksille java-rajapinnan CDA-asiakirjojen (http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/hl7) parsintaan, tietojen lukemiseen, muokkaamiseen ja tuottamiseen.

Rajapinta on alunperin toteutettu osana Kelainta reseptiasiakirjojen käsittelyyn.

Toteutuksen XML-käsittely perustuu JAXB:iin.

KantaCDA-API on lisensoitu ASL v2.0 -lisenssillä.

You can’t perform that action at this time.