Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
SSBlazor.App
SSBlazor.Server
.gitignore
README.md
SSBlazor.sln

README.md

Server Side Blazor

Oproti standardnímu Blazoru nevyžaduje WebAssembly. Server Side Blazor komunikuje s frontendem pomocí SignalR.

Demo

SSBlazor.App

  • Standardní Blazor aplikace
  • Rozdíl oproti normální Blazor aplikaci - používá blazor.server.js namísto blazor.webassembly.js
  • Dotnet kód neběží v prohlížeči

SSBlazor.Server

  • Blazor server
  • Veškerý dotnet kód běží na serveru
  • Developer tools - network - nestsahuje se žádné dll - otevře se websocket
  • dotnet run