Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Editor2.csproj
README.md

README.md

Windows portování

Jak snadno portovat (některé) WinForm aplikace

Editor titulek

  • WinForm
  • .NetFramework Existující aplikace

Editor2

  • .Net Core 3.0
  • csproj - include všech souborů typu cs z předchozího projektu
  • není nutné nic kopírovat a snadno zjistíte zda vaše apliakce poběží bez okolků na .Net Core 3.0

Spuštění

  • Složka Editor2
  • dotnet run