Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Program.cs
README.md
SIMD.csproj

README.md

Simple instruction multiple

SIMD API je nově součastí runtime. Lepší výkon a odpadá nutnost instalace externího nugetu.

DEMO

  • dotnet run
  • všiměte si markantního rozdílu času metody využívající vektorové instrukce vs sekvenčního sčítání