Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
.gitignore
Program.cs
README.md
SequenceReader.csproj

README.md

SequenceReader

Načítání read only sequence. High performance načítání bez zbytečných alokací.

  • načítání data oddělených koncem řádku
  • výsledek je stejný jako bychom volali ReadAllLines
  • avšak využitím nového datového typu získáme lepší performance - hodí se zejména pro IoT a čtení sběrnic
  • dotnet run