Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Tạo package mirror cho ArchLinux (và TheSLinux) #113

Closed
icy opened this issue Aug 2, 2014 · 14 comments
Closed

Tạo package mirror cho ArchLinux (và TheSLinux) #113

icy opened this issue Aug 2, 2014 · 14 comments

Comments

@icy
Copy link
Contributor

@icy icy commented Aug 2, 2014

Mục đích

Tạo mirror của các gói cho ArchLinux, TheSLinux (future)

Các bước thực hiện

 1. Cài một máy ảo VirtualBox Debian 7 (squeeze), 64 bit, với thông tin sau
  • tên máy: phant6m8.theslinux.org
  • kích thước đĩa: 100GB (.vdi, dynamic size)
  • khi cài đặt, sử dụng cách phân vùng riêng (/usr/, /var, /tmp, /home/, ...) theo đề nghị của trình cài đặt Debian;
  • ip tĩnh: 10.6.8.15 (lớp mạng /24, gateway 10.6.8.2)
  • thiết lập NAT trên VirtualBox để kết nối ssh
  • sau khi cài xong, thiết lập đăng nhập qua ssh cho một account bất kỳ, với đầy đủ quyền sudo; sử dụng ssh key cá nhân cùng với key của @icyhttps://github.com/icy.keys
  • tắt máy ảo phant6m8 và tải lên máy phant6m
 2. nếu cần thiết, ghi lại các chú ý quan trọng khi cài đặt để sau này còn sử dụng
 3. Làm việc với @icy để kết nối máy mới vào trong hệ puppet của dự án
 4. Cài đặt phiên bản custom của nginx
 5. Làm việc với trung tâm dữ liệu Đà Nẵng (DSP), để lấy thêm IP tĩnh và băng thông
 6. Chuẩn bị kịch bản để tạo mirror cho ArchLinux. Liên hệ @icy để có kịch bản cũ đã dùng trước đây
 7. Thử nghiệm và thông báo trên các kênh (nhóm thư, facebook, twitter)
@icy icy added this to the G1 milestone Aug 2, 2014
@icy icy added in-progress labels Aug 2, 2014
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 3, 2014

Cách đăng nhập vào server mới: Thêm vào ~/.ssh/config các dòng sau

Host phant6m
 Hostname PRIVATE_IP
 User USER_NAME
 Port PORT_NUMBER

Host phant6m8
 Hostname 127.0.0.1
 User USER_NAME
 Port 2268
 ProxyCommand ssh phant6m -W 127.0.0.1:2268 -fN

Sau đó dùng lệnh ssh phant6m8 là xong.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 3, 2014

@xngqhy Tạm thời đã ổn, cái nginx để a coi sẽ làm tiếp thế nào. Do bộ cấu hình a đã vứt tùm lum chưa lấy lại được :D Có gì trong tuần tới làm tiếp. Cảm ơn em nhiều!

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 4, 2014

Chuẩn bị có IP cho máy ảo :)

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 5, 2014

Tình trạng hiện tại:

 1. Đã có được ip tĩnh, và đã thiết lập mirror http://f.theslinux.org/
 2. Đang chạy thử kịch bản tạo mirror (https://github.com/archlinuxvn/mirror-scripts)

@xngqhy : Khi nào kịch bản thử chạy xong, a sẽ điều chỉnh các thông tin cần thiết để e có thể làm việc. A thêm em vào nhóm ghi vào https://github.com/archlinuxvn/mirror-scripts, em có thể check-out về kiểm tra thế nào (có hai nhánh masterstable nhé.) Hiện tại em có thể đăng nhập vào máy phant6m8, và theo dõi kịch bản đang chạy hoặc các thông cơ bản, mặc dù em chưa có quyền ghi vào /home/www/public/. Stay tuned!

TODO:

 1. Thêm http://f.archlinuxvn.org/
 2. Hỗ trợ backup
 3. Theo dõi băng thông, bla bla
@luk4hn

This comment has been minimized.

Copy link
Member

@luk4hn luk4hn commented Aug 5, 2014

@icy: ok anh, em coi qua một vòng rồi, script mirror anh dự tính sẽ set cronjob hourly hay thế nào :)

P.S: cuối tuần t5-cn em đi teambuilding với cty nên sẽ offline nhé 😃

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 6, 2014

@xngqhy Mình sẽ chạy khoảng 6 giờ một lần, lấy gói từ các tier-1 mirror của ArchLinux.

Về thời gian thì cứ từ từ không vội đâu. :) Có nhiều vấn đề với kịch bản đó (locking, logging, bla bla). Có thời gian thì làm thêm phần theo dõi băng thông, số lượng người sử dụng, thêm phần mã nguồn, bla bla. Làm cũng sẽ biết được nhiều thứ hay :)

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 6, 2014

Đã thêm CNAME record http://f.archlinuxvn.org/

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 6, 2014

Tất cả các vấn đề :)

 1. Backup cho cấu hình của phant6m8
 2. Theo dõi băng thông, lượng người sử dụng
 3. Cronjob cập nhật mirror từ tier-1, chuyển đổi qua lại giữa các tier-1 mirror
 4. Tham khảo điều kiện sử dụng của các tierr-1 mirror
 5. Locking cho kịch bản sync.sh
 6. Tạo tài khoản riêng mirror
 7. Điều chỉnh cache trên nginx, để xem liệt kê (index page) nhanh hơn
 8. Mirror cho một số mã nguồn của ArchLinux (hỗ trợ cho TheSLinux)
@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 6, 2014

9 . Tạo trang index page cho đẹp, hướng dẫn cách sử dụng mirror và vài dòng lịch sử.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 8, 2014

10 . Tải về các tập tin iso :)

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 8, 2014

Xong: 3; 5; 6

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 9, 2014

11 . Tìm hiểu khả năng bổ sung thêm cho ArchARM, ManjaroLinux

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Aug 15, 2014

Mirror dành cho ArchLinuxArm gần hoàn thiện http://vn.mirror.archlinuxarm.org/status.json .

Còn nhiều việc phải làm quá

12 . Kiểm tra xem cách cấu hình và điều chỉnh cấu hình mirror
13 . Tăng cường hệ thống backup và mirror backup (!?)
14 . Viết tài liệu hướng dẫn cơ bản (trang index.html) cho ArchLinuxARM
15 . Các vấn đề bảo mật, thông báo trạng thái, bla bla.

@icy

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor Author

@icy icy commented Sep 28, 2014

16 . Tạo mirror của kho git/svn của ArchLinux

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants
You can’t perform that action at this time.