bug: pacman không dùng escape_uri nên một số gói không tải được #143

Closed
icy opened this Issue Nov 29, 2014 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@icy
Contributor

icy commented Nov 29, 2014

pacman mặc định dùng libcurl để tải về tập tin xa. Tuy nhiên, pacman (libalpm) không sử dụng chuyển hóa uri của người dùng thành chuỗi uri hợp lệ. Ví dụ khi tải về gói này

http://f.theslinux.org/theslinux/z/x86_64/pacman%makepkg-4.1.4-1-x86_64.pkg.tar.xz

thì thông tin mà pacman gửi đi thật sự là pacman%makepkg, trong khi đúng là pacman%25makepkg. Server sẽ trả về lỗi 400 bad request đối với yêu cầu này.

@icy

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@icy

icy Nov 29, 2014

Contributor

Trong pacman dành cho ArchLinux thì lỗi trên không thành vấn đề, do các gói của ArchLinux được đặt tên khá sạch sẽ. Trong TheSLinux thì các gói có thể chứa ký tự đặc biệt chỉ các feature. Ví dụ, pacman%makepkg để chỉ gói pacman được build với feature đặc biệt %makepkg (và gói này chỉ chứa mỗi tập tin makepkg)

Contributor

icy commented Nov 29, 2014

Trong pacman dành cho ArchLinux thì lỗi trên không thành vấn đề, do các gói của ArchLinux được đặt tên khá sạch sẽ. Trong TheSLinux thì các gói có thể chứa ký tự đặc biệt chỉ các feature. Ví dụ, pacman%makepkg để chỉ gói pacman được build với feature đặc biệt %makepkg (và gói này chỉ chứa mỗi tập tin makepkg)

@icy

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@icy

icy Nov 29, 2014

Contributor

Xem http://curl.haxx.se/libcurl/c/CURLOPT_URL.html

#include <curl/curl.h>
CURLcode curl_easy_setopt(CURL *handle, CURLOPT_URL, char *URL); 

Pass in a pointer to the URL to work with. The parameter should be a char * to a zero terminated string which must be URL-encoded in the following format:

scheme://host:port/path

For a greater explanation of the format please see RFC 3986.

Contributor

icy commented Nov 29, 2014

Xem http://curl.haxx.se/libcurl/c/CURLOPT_URL.html

#include <curl/curl.h>
CURLcode curl_easy_setopt(CURL *handle, CURLOPT_URL, char *URL); 

Pass in a pointer to the URL to work with. The parameter should be a char * to a zero terminated string which must be URL-encoded in the following format:

scheme://host:port/path

For a greater explanation of the format please see RFC 3986.

@icy

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
Contributor

icy commented Nov 29, 2014

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment