New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vân đề an toàn của các máy build #77

Closed
icy opened this Issue Jul 9, 2013 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@icy
Contributor

icy commented Jul 9, 2013

Hệ thống đóng gói sẽ có nhiều máy biên dịch (tạm gọi tên như vậy). Các máy này ban đầu sẽ dùng ArchLinux (ý định ban đầu sử dụng Debian không thành công do vướng nhiều vấn đề về thư viện liên kết). Một số máy thì có thể dùng distro khác (chỉ để cung cấp máy cho dãy distcc).

Các máy biên dịch sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ bản phân phối theslinux. Nếu một trong các máy biên dịch gặp phải các vấn đề về hệ thống, bảo mật,... thì các gói do nó sinh ra cũng có thể là nguồn phát tán các con sâu!

Bài toán:

  1. Đặt ra các tiêu chuẩn về hệ thống và an toàn cơ bản cho các máy biên dịch.
  2. Đặt ra cơ chế kiểm tra định kỳ phát hiện lỗi và kiểm soát các vấn đề của máy biên dịch.
@NgoHuy

This comment has been minimized.

Member

NgoHuy commented Aug 16, 2013

Vấn đề này em sẽ chịu trách nhiệm, hẹn găp tại party keysigning :-)

@icy

This comment has been minimized.

Contributor

icy commented Aug 16, 2013

On Fri, 16 Aug 2013 08:06:09 -0700
Ngô Huy notifications@github.com wrote:

Vấn đề này em sẽ chịu trách nhiệm, hẹn găp tại party keysigning :-)

Cái này a cũng để ở low priority (em chú ý hướng dẫn ở phần README nhé [1]). Em có thể giới thiệu, mời các bạn tham gia vào, nhất là các bạn có kinh nghiệm. Việc ai chịu trách nhiệm thì chưa cần nói tới (em không đủ sức cho phần này, a cũng thế, qua to lớn. Từ từ làm.)

[1] https://github.com/TheSLinux/gs

I am ... 5.5 dog years old.

@icy

This comment has been minimized.

Contributor

icy commented Nov 2, 2013

@icy icy assigned lokiheero and icy and unassigned lokiheero May 6, 2014

@icy icy closed this Nov 10, 2014

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment