Skip to content
In te voegen voor validatie van HTML en CSS bij het W3C
HTML
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
afbeeldingen
.gitignore
README.md
validatie.html

README.md

Validatie-code

In te voegen voor validatie van HTML en CSS bij het W3C. Het is gebruikelijk deze in de footer van je webpagina in te voegen.

Voor het geval de afbeeldingen er niet meer zijn, zijn kopietjes in de map afbeeldingen. De CSS verkleint de afbeeldingen enigszins en is eigenlijk niet nodig.

Je kunt een en ander overnemen en naar eigen inzicht in jouw trainingsdocumenten in voegen.

HTML

<div id="validatie">
  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" target="_blank">
    <img src="https://blanken5.home.xs4all.nl/afb/valid-html5-blue.png" alt="Valide HTML5"></a>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer" target="_blank">
    <img src="http://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue.gif" alt="Valide CSS">
  </a>
</div>

CSS

#validatie img {
  height: 1em;
  width: auto;
  border: 0;
  margin: 0 .3em;
}

icoon Theo Theo den Blanken

You can’t perform that action at this time.