ThinkStatsCs
TeX Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
aux
figs
.gitignore
Makefile
README.md
book.tex
footer.html
header.html
htmlonly
localdef.py
render.sh

README.md

ThinkStatsCs

ThinkStatsCs is a czech translation of the book Think Stats: Probability and Statistics for Programmers by Allen B. Downey (version 1.6, available on code.google.com/p/thinkstats).


ThinkStatsCs je český překlad knihy Think Stats: Probability and Statistics for Programmers od Allena B. Downeyho (verze 1.6, dostupná na code.google.com/p/thinkstats).

Protokol změn

0.9.9 2014-10-10

Téměř hotovo. Problémy z předchozího releasu jsou vyřešené. Zbývá dořešit publikační údaje, ISBN a projít knížku, zda se někde něco nepokazilo.

9.0 2014-09-06

První kompletní překlad prošlý odbornou korekturou. Zbývá vyřešit:

  • Umístění obrázků (např. obrázek 2.1).
  • Znak pro minus v rovnicích (v LaTeXu je v jednom případě normální pomlčka místo mínusu i v originálním textu, a to ve větě: „Pearsonova korelace se vždy pohybuje mezi -1 a +1 (včetně obou)“ v bodě 9.3 na s. 109 PDF).
  • Poslední jméno v seznamu přispěvatelů (Haitao Ma) je v PDF anglického originálu, ale není v Latex verzi.
  • Pasáže, které tam přibyly oproti originálu. Kromě pasáže o střední hodnotě, ohledně které se Honza domluvil s autorem, jde o definice v bodech 1.6 a 9.2. Opatřit poznámkou, že toto bylo v překladu doplněno?
  • Překlady obrázků.
  • Detaily v glosářích a rejstříku.
  • Pro kompilaci do PDF zatím používám shellovou rutinu v souboru process.sh.