Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
extra
README.md
ascii.c
cl-args.c
data-type-sizes.c
greeting.c
greeting_fixed.c
length.c
length_fixed.c
megaphone.c
megaphone_fixed.c
n-fakultet.c
overview.png
password-bad.c
password-good.c
password.c
password_fixed.c
strdup.c
swedish.c

README.md

Extramaterial

Nedan finns länkar till ytterligare material om olika ämnen som är relevanta för oss nu! De täcks till stor utsträckning av föreläsningarna, men ger ytterligare hjälp och information. Om du kör fast med en labb kan det vara bra att kolla nedan för hjälp!

 • io -- grundläggande om I/O
 • arrayer -- grundläggande om arrayer
 • rekursion -- grundläggande om rekursion i C
 • debuggning -- grundläggande om debuggning
 • kompilera -- grundläggande om hur man kompilerar
 • strings -- grundläggande om strängar

Utdelad kod föreläsning 1

Se filer i denna katalog. Generellt gäller att namn.c var filen vi började med, medan namn_fixed.c är det färdiga resultatet. password_getline.c innehåller en version av password.c som använder getline istället för scanf. Notera att det kräver att man manuellt tar bort den medföljande radbrytningen.

Utdelad kod föreläsning 3

Filen strdup.c innehåller definitionen av strdup()-funktionen som redan finns i ditt standardbibliotek.

Frivilliga övningar du själv kan göra efter labbarna

 • Implementera delar av string.h. Bra övningar är:

  • strcat
  • strchr
  • strncmp
  • strncpy
  • strncmp
  • strspn
  • strnstr

  Kör man strcat (etc) för att få en beskrivning av dem.

 • Skriv en funktion rovar som tar en sträng som input och översätter den till rövarspråket. I rövarspråket översätts alla vokaler (a, e, i, o, u, å, ä och ö) till sig själva och alla konsonanter c till coc. "Uppsala" översätts alltså tillnn "Upoppopsosalola". Fundera på hur lång strängen som rymmer rövarspråkssträngen behöver vara i jämförelse med ursprungssträngen! (En lämplig skarvning kan vara att ignorera svenska vokaler).

 • Implementera (enkla versioner av) några av de vanligaste terminalkommandona som hanterar text. Se extramaterial-io) för exempel på hur man skriver/läser till/från fil, eller skarva och läs bara från stdin.

  • echo
  • cat
  • head
  • tail
  • grep (för vanlig strängsökning, reguljära uttryck är svårare!)
  • wc

  Kör man echo (etc) för att få en beskrivning av dem.

 • Modifiera rövarspråksprogrammet så att det läser text från stdin, översätter texten till rövarspråket och skriver den till stdout.

En not om svenska tecken

Det är inte helt enkelt att använda svenska tecken (eller några andra tecken än vad som behövs för engelska) i de flesta programspråk. I C kan vi med fördel använda UTF-8-standarden för att skapa så-kallade multibyte-strängar där specialtecken som å, ä och ö representeras med fler än ett tecken. Det medför dock t.ex. att strlen("åäö") är 6 och inte 3. Inget stort problem men ibland något förvirrande.

Flera studenter har märkt att teckenliteralen 'å' inte är väldefinierad, eftersom å inte ryms i en byte. En teckenliteral som använder >1 byte kan skrivas med L'å', men det går inte t.ex. att jämföra enkelt mellan 'a' och L'a'.

Biblioteken wctype.h och wchar.h går med fördel att använda för att programmera för rikare teckenuppsättningar.

Här finns ett exempel på ett program som manipulerar C-strängar med svenska tecken dels via char * och wchar_t * och string.h och wchar.h. Du kan med fördel använda kod från detta program för att konvertera en C-sträng till wchar_t * om du skulle t.ex. vilja göra en koll str[i] == L'å' (observera L:et i literalen).