.NET connector for ComGate Payment gateway
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.vs
THsoftware.ComGate.Core/THsoftware.ComGate.Core
THsoftware.ComGate.PaymentAPI.Interfaces
THsoftware.ComGate.PaymentAPI.Services
THsoftware.ComGate.WebClient
packages
README.md
THsoftware.ComGate.sln

README.md

.NET-ComGateAPI - beta

Neoficiální .NET connector pro ComGate.cz platební bránu. V současné chvíli se jedná o beta verzi, která je ozkoušená oproti testovacímů prostředí ComGate.cz. Před vydáním bych chtěl provést refactoring některých metod.

Podporované metody

  1. Založení platby
  2. Získání dostupných platebních metod
  3. Získání stavu platby
  4. Potvrzení předautorizace platby
  5. Zrušení předautorizace platby
  6. Refundace platby

Zatím nepodporované metody

  1. Opakovaná platba - bude implementováno

Použití

  1. Příklad založení platby
// create ComGate connector 
	IComGateApi comGateAPI = ComGateApiConnector.CreateConnector()
		.TestEnviroment()
		.SetLang()
		.SetMerchant(WebConfigurationManager.AppSettings["merchantId"])
		.SetSecret(WebConfigurationManager.AppSettings["secret"]);

		var cents = (int)(model.Price * 100);

		BaseComGatePayment payment = PaymentFactory.GetBasePayment(cents, model.ReferenceId, model.Label, Core.Domain.Enums.PaymentMethods.ALL);

		Payer customer = new Payer();

		customer.Contact = new Contact()
			{
				Email = model.Email,
				Name = model.Name
			};

		var response = await comGateAPI.CreatePayment(payment, customer, WebConfigurationManager.AppSettings["api"]);


	return Redirect(response.Response.RedirectUrl);

2.Příklad získání všech dostupných platebních metod

// create ComGate connector 
IComGateApi comGateAPI = ComGateApiConnector.CreateConnector()
		.TestEnviroment()
		.SetLang()
		.SetMerchant(WebConfigurationManager.AppSettings["merchantId"])
		.SetSecret(WebConfigurationManager.AppSettings["secret"]);

// get available payment methods
var apiResponse = await comGateAPI.GetAvailebleMethods(WebConfigurationManager.AppSettings["api"]);

více informací naleznete zde