Skip to content
RadioLista — Polish webpage with bandscans and radio/TV stations lists. Based on Symfony framework.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin Switch to phpunit 7.x Apr 5, 2019
config
public CSS: fix wrong margin in radiostation remove list Apr 17, 2019
src Update import command Apr 19, 2019
templates Update "about service" page Apr 20, 2019
tests UserControllerTest: test registration form Apr 20, 2019
.env Implement maintenance mode Apr 17, 2019
.env.test Use SQLite as default for test environment Mar 27, 2019
.gitignore Change path of CKEditor Apr 17, 2019
.hidden Update .hidden file Mar 29, 2019
LICENSE.md
README.md
RadioLista-v3.sublime-project Update Sublime project Apr 13, 2019
composer.json
composer.lock Fix translator issue Apr 19, 2019
phpunit.xml.dist Install dama/doctrine-test-bundle Mar 27, 2019
symfony.lock Install ckeditor-bundle Apr 17, 2019

README.md

RadioLista-v3

RadioLista to serwis internetowy umożliwiający użytkownikom publikację własnych bandscanów oraz wykazów radiowych i telewizyjnych. Serwis funkcjonuje pod adresem https://radiolista.pl. Więcej informacji: https://tomaszgasior.pl/pomysly/radiolista, https://radiolista.pl/o-stronie.

Instalacja lokalna

Do lokalnej instalacji wymagane są: PHP w wersji 7.3 (wraz z rozszerzeniami intl i pdo_sqlite), composer oraz git. Aby uruchomić aplikację RadioLista-v3, należy sklonować repozytorium, przygotować bazę danych SQLite oraz uruchomić serwer WWW, wykonując w CLI następujące polecenia:

git clone https://github.com/TomaszGasior/RadioLista-v3.git
cd RadioLista-v3
composer install
bin/console doctrine:database:create
bin/console doctrine:schema:create
bin/console doctrine:fixtures:load -n
bin/console server:start

Aplikacja uruchomi się pod adresem podanym na ekranie — domyślnie http://127.0.0.1:8000/. Testowe dane logowania to login radiolista i hasło radiolista.

Te funkcje mogą nie działać

  • Wyszukiwarka wykazów (ta funkcja wymaga bazy MySQL zamiast domyślnej SQLite).
  • Eksport wykazu do pliku PDF (funkcja ta wymaga instalacji i konfiguracji programu wkhtmltopdf).

Uwagi dla użytkowników Windows

Testy

Aby uruchomić testy automatyczne, należy wykonać w CLI:

bin/console doctrine:database:create --env test
bin/console doctrine:schema:create --env test
bin/console doctrine:fixtures:load -n --env test
bin/phpunit
You can’t perform that action at this time.