Hello World via setuptools
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
hello_world
.gitignore
LICENSE
README.md
setup.py

README.md

Hello World

Hello World jako przykład użycia modułu setuptools. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

Struktura

├── hello_world   # paczka hello_world   
│   ├── hello.py   # moduł hello
│   └── __init__.py # inicjalizacja paczki
├── LICENSE     # plik z licencją
├── README.md    # opis projektu
└── setup.py     # definicja instlacji

setup.py

W pliku setup.py wywołujemy funkcję setuptools.setup podając informacje o naszym projekcie:

"""Minimalny przykład wykorzystanie modułu setuptools"""
from setuptools import setup


setup(
  name="Hello World", # nazwa projektu
  version=1.0, # wersja
  description="Przykład użycia setuptools", # krótki opis
  author="Tomasz Golan", # autor
  author_email="tomasz.golan@uwr.edu.pl", # adres mailowy autora
  license="MIT", # licencja
  url="https://github.com/TomaszGolan/setuptools_helloworld", # strona projektu
  packages=["hello_world"], # paczki, które należy uwzględnić przy instalacji
  install_requires=["click"], # zależności
  entry_points={'console_scripts': "hello=hello_world.hello:main"} # polecenie=paczka.moduł:funkcja
)                                   # czyli którą funkcję wywołać
                                   # gdy uruchomimy program danym poleceniem

Kluczowe są opcje:

 • packages - lista paczek, które chcemy włączyć do projektu (w tym przypadku istnieje tylko paczka hello_world, ale projekt może być bardziej rozbudowany)
 • install_requires - lista paczek do zainstalowania (których wymaga nasz projekt do poprawnego działania)
 • entry_points - tu ustalamy polecenie, którym będziemy uruchamiać nasz program oraz funkcję, która ma być wywołana

W tym przypadku program składa się z jednej paczki hello_world, używa modułu click a komendą hello chcemy wywołać funkcję main z modułu hello z paczki hello_world.

hello_world

Paczka hello_world zawiera tylko plik __init__.py, który jest wymagany oraz hello.py, w który mieści się nasz cały mini projekt. W hello.py definiujemy funkcję main, którą chcemy wywołać poleceniem hello (po instalacji programu).

Ostatni fragment:

if __name__ == "__main__":
  main()

nie jest konieczny, ale umożliwia nam uruchomienie hello.py bez instalacji, tzn. python hello.py (więcej informacji w notatkach z wykładu).

Instalacja

Aby zainstalować program można skorzystać z pip lub ręcznie wywołać setup.py.

Metoda pierwsza

pip install git+https://github.com/TomaszGolan/setuptools_helloworld.git

Metoda druga

git clone https://github.com/TomaszGolan/setuptools_helloworld.git
cd setuptools_helloworld/
python setup.py install

Uruchamianie

Aby uruchomić tak zainstalowany program wystarczy użyć komendy zdefiniowanej z entry_points, czyli w tym przypadku hello:

$ hello
Hello World!

Informacje o programie można sprawdzić korzystając z pip show [nazwa zdefiniowane przez name]:

$ pip show Hello-World
Name: Hello-World
Version: 1.0
Summary: Przykład użycia setuptools
Home-page: https://github.com/TomaszGolan/setuptools_helloworld
Author: Tomasz Golan
Author-email: tomasz.golan@uwr.edu.pl
License: MIT
Location: /home/goran/soft/anaconda3/lib/python3.6/site-packages
Requires: click

Odinstalowanie

Program można odinstalować korzystając z pip uninstall [nazwa]:

$ pip uninstall Hello-World