Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
88 lines (76 sloc) 5.19 KB

Slavearmy part 2

Tämä orja-armeija on tehty osaksi Tero Karvisen pitämän kurssin orjakilpailua. Kurssin tiedot osoitteessa: terokarvinen.com

Koska julkaisin aikaisemmat skriptini, joilla loin orjia useammalle koneelle, niin uskon muiden hyödyntävän niitä joten päätin parannella skriptejä paremman tuloksen saamiseksi.

Aloitin luomalla uuden virtualbox laatikon, johon asensin valmiiksi puppetin ja asetin kaikki tiedot masterpalvelinta varten. Näin säästän aikaa virtuaalikoneiden luonti vaiheessa, kun virtuaali koneiden ei tarvitse hakea netistä ja asentaa kaikkia tiedostoja kuten aikaisemmin. Pohjana custom laatikossani oli envimation/ubuntu-xenial. Jätin puppetstarter provisio tiedostoon kuitenkin puppetin sallimis ja käynnistys komennot, sillä testaillessani ne tuottivat ongelmia master palvelimen kanssa sertifikaatin hakemiseen, jos ne olivat päällä custom laatikkoa tehdessä. Laatikon luominen onnistui, kun pyöräytin yhden koneen käyntiin johon ajettiin provisio skriptit ja tämän jälkeen kun laatikko oli ylhäällä käytin komentoa:

vagrant package --output custom.box

Joka sulki käynnissä olevan laatikon ja loi siitä uuden base boxin, jolla voi jatkossa asentaa useampia koneita. Latasin kyseisen laatikon omalle palvelimelleni ja vaihdoin Vagrantfileen kohtan config.vm.box osoitteen, josta uusi lattikko löytyy. Koska provisioskripti on jo osittain asennettuna voin poistaa muut kohdat, mutta säästän vielä puppet agentin käynnistyksen ja puppetin uudelleen käynnistyksen kohdat.

Uusi Vagrantfile näyttää siis tältä:

Vagrant.configure(2) do |config|
 config.vm.box = "file:///mount/custom.box"
 config.vm.provision "shell", path: "puppetstarter"
 config.vm.usable_port_range = (2200..20000)

 r = rand(36**10).to_s(36)

 (1..200).each do |i|
  config.vm.define "slave#{i}" do |slave|
	slave.vm.hostname = "Slave#{i}-#{r}"

  slave.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.memory = 150
    vb.linked_clone = true
  end
  end
 end
end

Tämän jälkeen aloin miettimään miten saisin mahdutettua enemmän virtuaalikoneita yhteen koneeseen. Rajoituksenahan koulun koneissa on ollut se, että ajan linuxia, joka luo virtuaalikoneet, aina RAM muistissa. RAM muisti siis rajaa kaiken toiminnan. Yhtäkkiä mieleeni juolahti, että voisin mountata aina koulun koneen kovalevyn ja asentaa virtuaalikoneiden .vdi virtuaaliset kovalevyt sinne, jolloin tilaa säästyy RAM:ilta ja mahtuu taas pari virtuaalista konetta enemmän. Tämän jälkeen tajusin, että jos kerran mounttaan kovalevyn, niin voin hyödyntää myös swap tiedostoa, kuten käytin omalle koneelleni slaveja asentaessa. Loin siis bash skriptin, joka toimii kuten edellisessä yrityksessä käytetty skripti, mutta lisäksi se hoitaa kaikki nämä vaiheet puolestani. Lisäsin skriptiin myös vaiheen, jossa se asentaa uusimman vagrant version oman palvelimeni kautta, sillä xubuntun omien repositoryjen kautta saatu vagrant on hieman vanhentunut.

Uusi starter skripti näyttää siis tältä:

#!/bin/bash
GREEN='\033[1;32m'
NC='\033[0m'
sudo cp Vagrantfile /home/.
sudo cp puppetstarter /home/.
echo "\n ${GREEN} vagrantfile and puppetstarter copied to home! ${NC} \n \n"
cd /home/
sudo wget http://timonen.me/~tommi/boxit/vagrant.deb
printf "\n ${GREEN} Vagrant downloaded! ${NC} \n \n"
sudo dpkg -i vagrant.deb
printf "\n ${GREEN} Vagrant installed! ${NC} \n \n"
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install virtualbox
printf "\n ${GREEN} Virtualbox installed! ${NC} \n \n"
# fdisk -l to check disks
sudo mount -t ntfs /dev/sdb3 /mnt
printf "\n ${GREEN} HDD mounted! ${NC} \n \n \n \n"
sudo vboxmanage setproperty machinefolder /mnt
printf "\n ${GREEN} Machine folder changed! ${NC} \n \n"
sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile1 bs=1024 count=10240000
printf "\n ${GREEN} Swap file created! ${NC} \n \n"
sudo chown root:root /mnt/swapfile1
sudo chmod 0600 /mnt/swapfile1
sudo mkswap /mnt/swapfile1
sudo swapon /mnt/swapfile1
printf "\n ${GREEN} Swap file applied! ${NC} \n \n"
sudo sysctl vm.swappiness=100
printf "\n ${GREEN} Swappiness enabled and starting vagrant! ${NC} \n \n"
sudo wget http://timonen.me/~tommi/boxit/custom.box -P /mount
sudo vagrant up

Päätin maanantaina 20.11. käydä tuntien jälkeen testaamassa scriptejä ja asentelin niitä noin 25 koneeseen, mutta osa tietokoneista ei suostunut toimimaan skriptieni kanssa vaan ilmoitti, ettei tila riitä. Sain kuitenkin 20 konetta toimimaan moitteettomasti ja annoin osan niistä rullata täydet 90 virtuaalista konetta per rauta, mutta kyllästyin asennuksen odotteluun ja katkaisin sen kesken. Sain kuitenkin yhteensä 1478 virtuaalista konetta tällä menetelmällä, joten tämä scripti selvästi toimii tuplasti paremmin kuin edellinen. Tietenkin etuna oli myös se, että luokassa 5004 on enemmän keskusmuistia per kone, kuin mitä aikaisemmin käyttämässäni luokassa. Kuva koneista Kuva vagrant ikkunasta Yhteensä: 1478 orjaa

Linkki listaan sertifikaateista: https://github.com/Tommi852/slavearmy2/blob/master/certlist2 Linkki syslogiin: https://github.com/Tommi852/slavearmy2/blob/master/syslog