Skip to content
Transfer diskettes from Apple][ and its clones like Pravetz-8M and 82 through the audio cassette port. Written in C for Win32 and BASIC for the Apple][. Прехвърляне на дискети от Правец-8М/82 към PC. Код на C, BASIC с обяснения на български език. Документация на български.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
preh8m2
.gitattributes
README.md
preh8m2.zip

README.md

Pravetz8M_Prehvurlyach

Transfer diskettes from Apple][ and its clones like Pravetz-8M and 82 through the audio cassette port. Code in C and BASIC. Documentation in HTML.

ПРЕХВЪРЛЯЧ-8М. ВЕРСИЯ 1.1

Система за предаване на данни между Правец-82/8М (с изход за касетофон) и IBM-PC със звукова платка.

Първа версия: 6.2001; Pascal (MS DOS) и BASIC (Apple DOS 3.3)

Първа официална: 1.0, 12.2002 (C, MS Windows-32, BASIC)

Поправка: 1.1, 1.2004 (C, MS Windows-32, BASIC)

9.8.2002 - приемане на провлачени записи.

22.12.2002 - много работа наведнъж, за да се събере приложение

Засега всичко накуп. Може би ще се раздели на съставки.

26.12.2002 - първа достъпна за потребители версия

10.1.2004 - версия 1.1; поправена грешка при декодиране при първи знак; разкрити глаголи (open source)

Автор: Тодор Илиев Арнаудов - Тош/TodProg

You can’t perform that action at this time.