Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

338 lines (335 sloc) 10.874 kB
NR_restart_syscall = 0
NR_exit = 1
NR_fork = 2
NR_read = 3
NR_write = 4
NR_open = 5
NR_close = 6
NR_waitpid = 7
NR_creat = 8
NR_link = 9
NR_unlink = 10
NR_execve = 11
NR_chdir = 12
NR_time = 13
NR_mknod = 14
NR_chmod = 15
NR_lchown = 16
NR_break = 17
NR_oldstat = 18
NR_lseek = 19
NR_getpid = 20
NR_mount = 21
NR_umount = 22
NR_setuid = 23
NR_getuid = 24
NR_stime = 25
NR_ptrace = 26
NR_alarm = 27
NR_oldfstat = 28
NR_pause = 29
NR_utime = 30
NR_stty = 31
NR_gtty = 32
NR_access = 33
NR_nice = 34
NR_ftime = 35
NR_sync = 36
NR_kill = 37
NR_rename = 38
NR_mkdir = 39
NR_rmdir = 40
NR_dup = 41
NR_pipe = 42
NR_times = 43
NR_prof = 44
NR_brk = 45
NR_setgid = 46
NR_getgid = 47
NR_signal = 48
NR_geteuid = 49
NR_getegid = 50
NR_acct = 51
NR_umount2 = 52
NR_lock = 53
NR_ioctl = 54
NR_fcntl = 55
NR_mpx = 56
NR_setpgid = 57
NR_ulimit = 58
NR_oldolduname = 59
NR_umask = 60
NR_chroot = 61
NR_ustat = 62
NR_dup2 = 63
NR_getppid = 64
NR_getpgrp = 65
NR_setsid = 66
NR_sigaction = 67
NR_sgetmask = 68
NR_ssetmask = 69
NR_setreuid = 70
NR_setregid = 71
NR_sigsuspend = 72
NR_sigpending = 73
NR_sethostname = 74
NR_setrlimit = 75
NR_getrlimit = 76
NR_getrusage = 77
NR_gettimeofday = 78
NR_settimeofday = 79
NR_getgroups = 80
NR_setgroups = 81
NR_select = 82
NR_symlink = 83
NR_oldlstat = 84
NR_readlink = 85
NR_uselib = 86
NR_swapon = 87
NR_reboot = 88
NR_readdir = 89
NR_mmap = 90
NR_munmap = 91
NR_truncate = 92
NR_ftruncate = 93
NR_fchmod = 94
NR_fchown = 95
NR_getpriority = 96
NR_setpriority = 97
NR_profil = 98
NR_statfs = 99
NR_fstatfs = 100
NR_ioperm = 101
NR_socketcall = 102
NR_syslog = 103
NR_setitimer = 104
NR_getitimer = 105
NR_stat = 106
NR_lstat = 107
NR_fstat = 108
NR_olduname = 109
NR_iopl = 110
NR_vhangup = 111
NR_idle = 112
NR_vm86old = 113
NR_wait4 = 114
NR_swapoff = 115
NR_sysinfo = 116
NR_ipc = 117
NR_fsync = 118
NR_sigreturn = 119
NR_clone = 120
NR_setdomainname = 121
NR_uname = 122
NR_modify_ldt = 123
NR_adjtimex = 124
NR_mprotect = 125
NR_sigprocmask = 126
NR_create_module = 127
NR_init_module = 128
NR_delete_module = 129
NR_get_kernel_syms = 130
NR_quotactl = 131
NR_getpgid = 132
NR_fchdir = 133
NR_bdflush = 134
NR_sysfs = 135
NR_personality = 136
NR_afs_syscall = 137
NR_setfsuid = 138
NR_setfsgid = 139
NRllseek = 140
NR_getdents = 141
NRnewselect = 142
NR_flock = 143
NR_msync = 144
NR_readv = 145
NR_writev = 146
NR_getsid = 147
NR_fdatasync = 148
NRsysctl = 149
NR_mlock = 150
NR_munlock = 151
NR_mlockall = 152
NR_munlockall = 153
NR_sched_setparam = 154
NR_sched_getparam = 155
NR_sched_setscheduler = 156
NR_sched_getscheduler = 157
NR_sched_yield = 158
NR_sched_get_priority_max = 159
NR_sched_get_priority_min = 160
NR_sched_rr_get_interval = 161
NR_nanosleep = 162
NR_mremap = 163
NR_setresuid = 164
NR_getresuid = 165
NR_vm86 = 166
NR_query_module = 167
NR_poll = 168
NR_nfsservctl = 169
NR_setresgid = 170
NR_getresgid = 171
NR_prctl = 172
NR_rt_sigreturn = 173
NR_rt_sigaction = 174
NR_rt_sigprocmask = 175
NR_rt_sigpending = 176
NR_rt_sigtimedwait = 177
NR_rt_sigqueueinfo = 178
NR_rt_sigsuspend = 179
NR_pread64 = 180
NR_pwrite64 = 181
NR_chown = 182
NR_getcwd = 183
NR_capget = 184
NR_capset = 185
NR_sigaltstack = 186
NR_sendfile = 187
NR_getpmsg = 188
NR_putpmsg = 189
NR_vfork = 190
NR_ugetrlimit = 191
NR_mmap2 = 192
NR_truncate64 = 193
NR_ftruncate64 = 194
NR_stat64 = 195
NR_lstat64 = 196
NR_fstat64 = 197
NR_lchown32 = 198
NR_getuid32 = 199
NR_getgid32 = 200
NR_geteuid32 = 201
NR_getegid32 = 202
NR_setreuid32 = 203
NR_setregid32 = 204
NR_getgroups32 = 205
NR_setgroups32 = 206
NR_fchown32 = 207
NR_setresuid32 = 208
NR_getresuid32 = 209
NR_setresgid32 = 210
NR_getresgid32 = 211
NR_chown32 = 212
NR_setuid32 = 213
NR_setgid32 = 214
NR_setfsuid32 = 215
NR_setfsgid32 = 216
NR_pivot_root = 217
NR_mincore = 218
NR_madvise = 219
NR_madvise1 = 219
NR_getdents64 = 220
NR_fcntl64 = 221
NR_gettid = 224
NR_readahead = 225
NR_setxattr = 226
NR_lsetxattr = 227
NR_fsetxattr = 228
NR_getxattr = 229
NR_lgetxattr = 230
NR_fgetxattr = 231
NR_listxattr = 232
NR_llistxattr = 233
NR_flistxattr = 234
NR_removexattr = 235
NR_lremovexattr = 236
NR_fremovexattr = 237
NR_tkill = 238
NR_sendfile64 = 239
NR_futex = 240
NR_sched_setaffinity = 241
NR_sched_getaffinity = 242
NR_set_thread_area = 243
NR_get_thread_area = 244
NR_io_setup = 245
NR_io_destroy = 246
NR_io_getevents = 247
NR_io_submit = 248
NR_io_cancel = 249
NR_fadvise64 = 250
NR_exit_group = 252
NR_lookup_dcookie = 253
NR_epoll_create = 254
NR_epoll_ctl = 255
NR_epoll_wait = 256
NR_remap_file_pages = 257
NR_set_tid_address = 258
NR_timer_create = 259
NR_timer_settime = (NR_timer_create+1)
NR_timer_gettime = (NR_timer_create+2)
NR_timer_getoverrun = (NR_timer_create+3)
NR_timer_delete = (NR_timer_create+4)
NR_clock_settime = (NR_timer_create+5)
NR_clock_gettime = (NR_timer_create+6)
NR_clock_getres = (NR_timer_create+7)
NR_clock_nanosleep = (NR_timer_create+8)
NR_statfs64 = 268
NR_fstatfs64 = 269
NR_tgkill = 270
NR_utimes = 271
NR_fadvise64_64 = 272
NR_vserver = 273
NR_mbind = 274
NR_get_mempolicy = 275
NR_set_mempolicy = 276
NR_mq_open = 277
NR_mq_unlink = (NR_mq_open+1)
NR_mq_timedsend = (NR_mq_open+2)
NR_mq_timedreceive = (NR_mq_open+3)
NR_mq_notify = (NR_mq_open+4)
NR_mq_getsetattr = (NR_mq_open+5)
NR_kexec_load = 283
NR_waitid = 284
NR_add_key = 286
NR_request_key = 287
NR_keyctl = 288
NR_ioprio_set = 289
NR_ioprio_get = 290
NR_inotify_init = 291
NR_inotify_add_watch = 292
NR_inotify_rm_watch = 293
NR_migrate_pages = 294
NR_openat = 295
NR_mkdirat = 296
NR_mknodat = 297
NR_fchownat = 298
NR_futimesat = 299
NR_fstatat64 = 300
NR_unlinkat = 301
NR_renameat = 302
NR_linkat = 303
NR_symlinkat = 304
NR_readlinkat = 305
NR_fchmodat = 306
NR_faccessat = 307
NR_pselect6 = 308
NR_ppoll = 309
NR_unshare = 310
NR_set_robust_list = 311
NR_get_robust_list = 312
NR_splice = 313
NR_sync_file_range = 314
NR_tee = 315
NR_vmsplice = 316
NR_move_pages = 317
NR_getcpu = 318
NR_epoll_pwait = 319
NR_utimensat = 320
NR_signalfd = 321
NR_timerfd_create = 322
NR_eventfd = 323
NR_fallocate = 324
NR_timerfd_settime = 325
NR_timerfd_gettime = 326
NR_signalfd4 = 327
NR_eventfd2 = 328
NR_epoll_create1 = 329
NR_dup3 = 330
NR_pipe2 = 331
NR_inotify_init1 = 332
NR_preadv = 333
NR_pwritev = 334
NR_rt_tgsigqueueinfo = 335
NR_perf_event_open = 336
syscallnr2human = dict(map(lambda y: (y[1],y[0]), filter(lambda x: x[0].startswith('NR'), globals().items())))
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.