Skip to content
Are Mjølsnes edited this page May 5, 2023 · 29 revisions
Clone this wiki locally

Velkommen til Grep ("KL06 med både LK06 og LK20")

Denne wikien handler om Grep generelt, og Greps REST-API spesielt. Se også Greps SPARQL-tjeneste .

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes kodeverk og informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo), inkludert vurderingsordninger, samt fag- og vitnemålsmerknader til bruk i dokumentasjon av opplæringen.

Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester og andre kan hente data fra og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er direktoratets egne presentasjon av innholdet, og vilbli.no, som er en ekstern tjeneste. På den måten er vi vår egen datakonsument på linje med hvem som helst av våre eksterne brukere.

Dokumentasjonen er fordelt på to github-wikier

  • Denne som handler om det vi ofte refererer til som "det vanlige APIet"
  • SPARQL som handler om de samme dataene som i REST, men her som RDF/SPARQL (semantisk graf-søk).

Vi har valgt å skille disse to siden de representerer to ganske forskjellige måter å behandle dataene på.

I tillegg er du velkommen til å bruke den åpne Slack-kanalen vår. Her kan du følge med på varslinger, samt stille spørsmål.

Gjeldende versjon av Grep: v201906

Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling og å forbedre Grep. Den gjeldende versjonen inkluderer både de gamle læreplanene i LK06 og de nye som kom med LK20 (også kalt fagfornyelsen), samt øvrig kodeverk for både LK06 og LK20. For den forrige versjonen som kun har LK06-innhold, se dokumentasjonen om v201802.

Husk at versjoner av Grep ikke må forveksles med versjoner av innholdselementer, f.eks. versjoner av de ulike læreplanene.

Se også:

Et bra sted å starte

Et bra sted å starte, er å skaffe seg oversikt over alle klassene/typene i Greps datamodell, og beskrivelse av disse. Dette finner du på siden Liste over alle typene i Grep.