Browse files

made more translations of basic.txt on ukrainian

  • Loading branch information...
1 parent 101fd7c commit 1441d5a0e19531659bd5b0c7bef25eca3563836c @VBoden committed Sep 21, 2012
Showing with 13 additions and 13 deletions.
  1. +13 −13 uk/basic.txt
View
26 uk/basic.txt
@@ -69,7 +69,7 @@ Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
Ця команда перенесе вас назад у часі, зберігши при цьому більш нові комміти. Однак, як і у фантастичних фільмах про подорожі в часі, якщо тепер ви відредагуєте і закоммітите код, то потрапите в альтернативну реальність, тому що ваші дії відрізняються від тих, що були минулого разу.
-Ця альтернативна реальність називається «гілкою» і <<branch,трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше>>. А зараз просто запам'ятайте, що команда
+Ця альтернативна реальність називається «гілкою» (branch, прим. пер.) і <<branch,трохи пізніше ми поговоримо про це докладніше>>. А зараз просто запам'ятайте, що команда
$ git checkout master
@@ -97,40 +97,40 @@ Date: Thu Jan 1 00:00:00 1970 +0000
$ git checkout master~5
-=== Відкати ===
+=== Повернення ===
У залі суду пункти протоколу можуть викреслювати прямо під час слухання. Подібним чином і ви можете вибирати комміти для скасування.
$ git commit -a
$ git revert 1b6d
-скасує комміт із заданим хешем. Відкат буде збережений у вигляді нового комміта. Можете запустити *git log*, щоб переконатися в цьому.
+скасує комміт із заданим хешем. Повернення буде збережене у вигляді нового комміта. Можете запустити *git log*, щоб переконатися в цьому.
-=== Создание списка изменений ===
+=== Створення списку змін ===
-Некоторым проектам нужен http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[список изменений] (changelog, прим. пер.). Создайте его такой командой:
+Деяким проектам потрібен http://en.wikipedia.org/wiki/Changelog[списку змін] (changelog, прим. пер.). Створіть його такою командою:
$ git log > ChangeLog
-=== Скачивание файлов ===
+=== Скачування файлів ===
-Получить копию проекта под управлением Git можно, набрав
+Отримати копію проекту під управлінням Git можна, набравши
- $ git clone git://сервер/путь/до/файлов
+ $ git clone git://сервер/шлях/до/файлів
-Например, чтобы получить все файлы, которые я использовал для создания этого документа,
+Наприклад, щоб отримати всі файли, які я використав для створення цього документу,
$ git clone git://git.or.cz/gitmagic.git
-Позже мы поговорим о команде *clone* подробнее.
+Пізніше ми поговоримо про команду *clone* докладніше.
-=== Держа руку на пульсе ===
+=== Тримаючи руку на пульсі ===
-Если вы уже загрузили копию проекта с помощью *git clone*, можете обновить ее до последней версии, используя
+Якщо ви вже завантажили копію проекту за допомогою *git clone*, можете оновити її до останньої версії, використовуючи
$ git pull
-=== Безотлагательная публикация ===
+=== Невідкладна публікація ===
Допустим, вы написали скрипт, которым хотите поделиться с другими. Можно просто предложить им скачивать его с вашего компьютера, но если они будут делать это когда вы дорабатываете его или добавляете экспериментальную функциональность, у них могут возникнуть проблемы. Очевидно, поэтому и существуют циклы разработки. Разработчики могут постоянно работать над проектом, но общедоступным они делают свой код только после того, как приведут его в приличный вид.

0 comments on commit 1441d5a

Please sign in to comment.