Browse files

перекладено до 50 рядка uk/grandmaster.txt

  • Loading branch information...
1 parent b33e094 commit 3f7a435c6605932f84c26b22183f238657b6e528 @VBoden committed Oct 13, 2012
Showing with 182 additions and 0 deletions.
  1. +182 −0 uk/grandmaster.txt
View
182 uk/grandmaster.txt
@@ -0,0 +1,182 @@
+== Гросмейстерство Git ==
+
+Тепер ви вже повинні вміти орієнтуватися в сторінках *git help* і розуміти майже все. Однак точний вибір команди, необхідної для вирішення конкретної проблеми, може бути виснажливим. Можливо, я збережу вам трохи часу: нижче наведені рецепти, які знадобилися мені в минулому.
+
+=== Релізи вихідних кодів ===
+
+У моїх проектах Git управляє в точності тими файлами, які я збираюся архівувати і пускати в реліз. Щоб створити тарбол з вихідними кодами, я виконую:
+
+ $ git archive --format=tar --prefix=proj-1.2.3/ HEAD
+
+=== Комміт змін ===
+
+У деяких проектах може бути трудомістким повідомляти Git про кожне додавання, видаленні та перейменування файлу. Замість цього ви можете виконати команди
+
+ $ git add .
+ $ git add -u
+
+Git прогляне файли в поточному каталозі і сам подбає про деталі. Замість другої команди add, виконайте `git commit -a`, якщо ви збираєтеся відразу зробити комміт. Дивіться * git help ignore *, щоб дізнатися як вказати файли, які повинні ігноруватися.
+
+Ви можете виконати все це одним махом:
+
+ $ git ls-files -d -m -o -z | xargs -0 git update-index --add --remove
+
+Опції *-z* і *-0* запобігають невірну обробку файлових імен, що містять спеціальні символи. Оскільки ця команда додає ігноровані файли, ви можливо захочете використовувати опції `-x` або `-X`.
+
+=== Мій комміт занадто великий ===
+
+Ви нехтували коммітамі занадто довго? Затято писали код і згадали про управління вихідними кодами тільки зараз? Внесли ряд незв'язаних змін, тому що це ваш стиль?
+
+Немає причин для занепокоєння. Виконайте
+
+ $ git add -p
+
+Для кожної зробленої вами правки Git покаже змінену ділянку коду і запитає, чи повинна ця зміна потрапити в наступний комміт. Відповідайте "y" (так) або "n" (ні). У вас є й інші варіанти, наприклад відкласти вибір; введіть "?" Щоб дізнатися більше.
+
+Коли закінчите, виконайте
+
+ $ git commit
+
+для внесення саме тих правок, що ви вибрали ('буферизованих' змін). Переконайтеся, що ви не вказали опцію *-a*, інакше Git закоммітить всі правки.
+
+Що робити, якщо ви змінили безліч файлів в багатьох місцях? Перевірка кожної окремої зміни стає обтяжливою рутиною. У цьому випадку використовуйте *git add -i*. Її інтерфейс не такий простий, але більш гнучкий. У декілька натискань можна додати або прибрати з буфера кілька файлів одночасно, або переглянути і вибрати зміни лише в окремих файлах. Як варіант, запустіть *git commit \--interactive*, яка автоматично зробить комміт коли ви закінчите.
+
+=== Індекс - буферна зона Git ===
+
+До цих пір ми уникали знаменитого 'індексу' Git, але тепер ми повинні розглянути його, для пояснення вищесказаного. Індекс це тимчасовий буфер. Git рідко переміщує дані безпосередньо між вашим проектом і його історією. Замість цього Git спочатку записує дані в індекс, а вже потім копіює їх з індексу за місцем призначення.
+
+Наприклад, *commit -a* насправді двоетапний процес. Спочатку зліпок поточного стану кожного з відстежуваних файлів поміщається в індекс. Потім зліпок, що знаходиться в індексі, записується в історію. Комміт без опції *-a* виконує тільки другий крок, і має сенс тільки після виконання команд, що змінюють індекс, таких як *git add*.
+
+Зазвичай ми можемо не звертати уваги на індекс і робити вигляд, що взаємодіємо безпосередньо з історією. Але в даному випадку ми хочемо більш тонкого контролю, тому управляємо індексом. Ми поміщаємо зліпок деяких (але не всіх) наших змін в індекс, після чого остаточно записуємо цей акуратно сформований зліпок.
+
+=== Не теряй «головы» ===
+
+Тег HEAD (англ. «голова», прим. пер.) — как курсор, который обычно указывает на последний коммит, продвигаясь с каждым новым коммитом. Некоторые команды Git позволяют перемещать этот курсор. Например,
+
+ $ git reset HEAD~3
+
+переместит HEAD на три коммита назад. Теперь все команды Git будут работать так, как будто вы не делали последних трех коммитов, хотя файлы останутся в текущем состоянии. В справке описано несколько способов использования этого приема.
+
+Но как вернуться назад в будущее? Ведь предыдущие коммиты о нем ничего не знают.
+
+Если у вас есть SHA1 изначальной «головы», то:
+
+ $ git reset 1b6d
+
+Но допустим, вы его не записывали. Не беспокойтесь: для комнад такого рода Git сохраняет оригинальную «голову» как тег под названием ORIG_HEAD, и вы можете вернуться надежно и безопасно:
+
+ $ git reset ORIG_HEAD
+
+=== Охота за «головами» ===
+
+Предположим ORIG_HEAD недостаточно. К примеру, вы только что осознали, что допустили громадную ошибку, и вам нужно вернуться к древнему коммиту в давно забытой ветке.
+
+По умолчанию Git хранит коммиты не меньше двух недель, даже если вы приказали уничтожить содержащую их ветку. Проблема в нахождении соответствующего хеша. Вы можете просмотреть все значения хешей в .git/objects и методом проб и ошибок найти нужный. Но есть путь значительно легче.
+
+Git записывает каждый подсчитанный им хеш коммита в .git/logs. В подкатлоге refs содержится полная история активности на всех ветках, а файл HEAD содержит каждое значение хеша, которое когда-либо принимал HEAD. Последнее можно использовать чтобы найти хеши коммитов на случайно обрубленных ветках.
+
+Команда reflog предоставляет удобный интерфейс работы с этими журналами. Используйте
+
+ $ git reflog
+
+Вместо копирования хешей из reflog, попробуйте
+
+ $ git checkout "@{10 minutes ago}" # 10 минут назад, прим. пер.
+
+Или сделайте чекаут пятого с конца из посещенных коммитов с помощью
+
+ $ git checkout "@{5}"
+
+Смотрите раздел «Specifying Revisions» в *git help rev-parse* для дополнительной информации.
+
+Вы можете захотеть удлинить отсрочку для коммитов, обреченных на удаление. Например,
+
+ $ git config gc.pruneexpire "30 days"
+
+означает, что удаляемые коммиты будут окончательно исчезать только по прошествии 30 дней и после запуска *git gc*.
+
+Также вы можете захотеть отключить автоматический вызов *git gc*:
+
+ $ git config gc.auto 0
+
+В этом случае коммиты будут удаляться только когда вы будете запускать *git gc* вручную.
+
+=== Git как основа ===
+
+Дизайн Git, в истинном духе UNIX, позволяет легко использовать его как низкоуровневый компонент других программ: графических и веб-интерфейсов; альтернативных интерфейсов командной строки; инструментов управления патчами; средств импорта или конвертации, и так далее. Многие команды Git на самом деле — скрипты, стоящие на плечах гигантов. Небольшой доработкой вы можете переделать Git на свой вкус.
+
+Простейший трюк — использование алиасов Git для сокращения часто используемых команд:
+
+ $ git config --global alias.co checkout
+ $ git config --global --get-regexp alias # отображает текущие алиасы
+ alias.co checkout
+ $ git co foo # то-же, что и «git checkout foo»
+
+Другой пример: можно выводить текущую ветку в приглашении командной строки или заголовке окна терминала. Запуск
+
+ $ git symbolic-ref HEAD
+
+выводит название текущей ветки. На практике вы скорее всего захотите убрать «refs/heads/» и сообщения об ошибках:
+
+ $ git symbolic-ref HEAD 2> /dev/null | cut -b 12-
+
+Подкаталог +contrib+ это целая сокровищница инструментов, построенных на Git. Со временем некоторые из них могут становиться официальными командами. В Debian и Ubuntu этот каталог находится в +/usr/share/doc/git-core/contrib+.
+
+Один популярный инструмент из этого каталога — +workdir/git-new-workdir+. Этот скрипт создает с помощью символических ссылок новый рабочий каталог, имеющий общую историю с оригинальным хранилищем:
+
+ $ git-new-workdir существующее/хранилище новый/каталог
+
+Новый каталог и файлы в нем можно воспринимать как клон, с той разницей, что два дерева автоматически остаются синхронизированными ввиду общей истории. Нет необходимости в merge, push и pull.
+
+=== Рискованные трюки ===
+
+Нынешний Git делает случайное уничтожение данных очень сложным.
+Но если вы знаете, что делаете, вы можете обойти защиту для распространенных команд.
+
+*Checkout*: Наличие незакоммиченных изменений прерывает выполнение checkout. Чтобы перейти к нужному коммиту, даже уничтожив свои изменения, используйте «принуждающий» (force, прим. пер.) флаг *-f*:
+
+ $ git checkout -f HEAD^
+
+С другой стороны, если вы укажете checkout конкретные пути, проверки на безопасность не будет: указанные файлы молча перезапишутся. Будьте осторожны при таком использовании checkout.
+
+*Reset*: сброс также прерывается при наличии незакоммиченных изменений. Чтобы заставить его сработать, запустите
+
+ $ git reset --hard 1b6d
+
+*Branch*: Удаление ветки прервётся, если оно привело бы к потере изменений. Для принудительного удаления введите
+
+ $ git branch -D мертвая_ветка # вместо -d
+
+Аналогично, попытка перезаписи ветки путем перемещения будет прервана, если может привести к потере данных. Для принудительного перемещений ветки введите
+
+ $ git branch -M источник цель # вместо -m
+
+В отличии от checkout и reset, эти две команды дают отсрочку в удалении данных. Изменения остаются в каталоге .git и могут быть возвращены восстановлением нужного хеша из .git/logs (смотрите выше раздел «Охота за „головами“»). По умолчанию они будут храниться по крайней мере две недели.
+
+*Clean*: Некоторые команды могут не сработать из опасений повредить неотслеживаемые файлы. Если вы уверены, что все неотслеживаемые файлы и каталоги не нужны, то безжалостно удаляйте их командой
+
+ $ git clean -f -d
+
+В следующий раз эта досадная команда сработает!
+
+=== Предотвращаем плохие коммиты ===
+
+Глупые ошибки загрязняют мои хранилища. Самое ужасное это проблема недостающих файлов, вызванная забытым *git add*.
+
+Примеры менее серьезных проступков: завершающие пробелы и неразрешённые конфликты слияния. Несмотря на безвредность, я не хотел бы, чтобы это появлялось в публичных записях.
+
+Если бы я только поставил защиту от дурака, используя _хук_, который бы предупреждал меня об этих проблемах:
+
+ $ cd .git/hooks
+ $ cp pre-commit.sample pre-commit # В старых версиях Git: chmod +x pre-commit
+
+Теперь Git отменит коммит, если обнаружит лишние пробелы или неразрешенные конфликты.
+
+Для этого руководства я в конце концов добавил следующее в начало хука *pre-commit*, чтобы защититься от своей рассеянности:
+
+if git ls-files -o | grep '\.txt$'; then
+ echo ПРЕРВАНО! Неотслеживаемые .txt файлы.
+ exit 1
+fi
+
+Хуки поддерживаются несколькими различными операциями Git, смотрите *git help hooks*. Мы использовали пример хука *post-update* раньше, при обсуждении использования Git через http. Он запускался при каждом перемещении «головы». Пример скрипта *post-update* обновляет файлы, которые нужны Git для связи через не считающиеся с ним средства сообщения, такие как HTTP.

0 comments on commit 3f7a435

Please sign in to comment.