Permalink
Browse files

повністю перекладено uk/translate.txt

  • Loading branch information...
1 parent 177c97a commit 756f62c05c34c8857dc5c5f844667af55c370375 @VBoden committed Nov 14, 2012
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 uk/translate.txt
View
@@ -0,0 +1,24 @@
+== Додаток B: Переклад цього керівництва ==
+
+Я раджу наступний спосіб для перекладу цього керівництва, щоб мої скрипти могли швидко створювати HTML і PDF версії, а всі переклади знаходилися в одному сховищі.
+
+Клонуйте вихідні тексти, потім створіть каталог, що відповідає тегу IETF цільової мови: дивіться
+http://www.w3.org/International/articles/language-tags/Overview.en.php[статтю W3C по інтернаціоналізації]. Наприклад, англійська мова це „en“, а японська — „ja“. Скопіюйте в каталог файли +txt+ з каталогу „en“ і перекладіть їх.
+
+Наприклад, для перекладу посібника на http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0[клінгонську мову], ви можете набрати:
+
+ $ git clone git://repo.or.cz/gitmagic.git
+ $ cd gitmagic
+ $ mkdir tlh # «tlh» — мовний код IETF клінгонської мови.
+ $ cd tlh
+ $ cp ../en/intro.txt .
+ $ edit intro.txt # Перекладіть файл.
+
+і так із кожним файлом.
+
+Відредагуйте Makefile і додайте код мови в змінну TRANSLATIONS. Тепер ви зможете переглядати вашу роботу по ходу справи:
+
+ $ make tlh
+ $ firefox book.html
+
+Почастіше робіть комміти, а коли ваш переклад буде готовий, повідомте мені про це. На GitHub є веб-інтерфейс, що полегшує описані дії: зробіть форк проекту „gitmagic“, залийте ваші зміни і попросіть мене зробити злиття.

0 comments on commit 756f62c

Please sign in to comment.