Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
JohanBoer Merge pull request #234 from JohanBoer/master
Diverse feedback-opmerkingen n.a.v. provider-implementatie verwerkt.
Latest commit 9a6f5e2 May 23, 2019

README.md

Haal Centraal BRP Bevragen

BRP Bevragen is een Haal Centraal API voor het zoeken en raadplegen van ingeschreven natuurlijke personen voor alle binnengemeentelijke afnemers in NL.

De informatie die de API levert is herleidbaar naar het LO GBA 3.10.

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

Licentie

De OAS sepcificatie, inclusief alle onderdelen die erbij horen volgens de definition of done zijn gelicenceerd onder EUPL.

You can’t perform that action at this time.