No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
api-specificatie
README.md

README.md

Open RaadsInformatie

De Open Api Specificatie voor Open Raadsinformatie beschrijft de standaard voor het ontsluiten van Raadsinformatie van gemeenten.

Startpunt voor informatiemodellen van gegevens in de berichten is het informatiemodel voor Open Raadsinformatoe.

Startpunt voor technische uitwisselafspraken voor de te ontwikkelen RESTfull API operaties is de overheidsbrede API strategie en overheidsbrede URI strategie (beiden nog in ontwikkeling.

Documentatie

Bronnen

Contactpersonen:

Licentie

De koppelvlakstandaard, inclusief alle onderdelen die erbij horen (volgens productvisie en/of definition of done) zijn gelicenceerd onder EUPL.