Skip to content
Een voorbeeld van een OAS 3.0 API met bijbehorende referentie implementatie.
Python HTML CSS Shell JavaScript Dockerfile Batchfile
Branch: master
Clone or download
This branch is 8 commits ahead, 4 commits behind maykinmedia:master.

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
build
k8s
log
requirements
src
.dockerignore
.editorconfig
.gitignore
.pep8
.pylintrc
CHANGELOG.rst
Dockerfile
INSTALL.rst
LICENCE.md
README.md
docker-compose.yml
gulpfile.js
package.json
setup.cfg

README.md

Demo API Component

Status badge

Een voorbeeld van een OAS 3.0 API met bijbehorende referentie implementatie. Deze repository is hoofdzakelijk voor intern gebruik bij VNG.

De OAS 3.0 specificatie staat in de API specificatie repository

Inleiding

Om verschillende zaken gerelateerd aan het nieuwe API-landschap te begrijpen, beheren, ontwikkelen, uitrollen, testen, etc. kan deze repository gebruikt worden.

Het is een volledig werkende API met 1 resource en endpoint en is een vereenvoudigde weergave van allerlei (ontwerp)beslissingen aangaande gebruikte technieken zoals RESTful APIs, Docker, OAS 3.0, versiebeheer, etc.

Het component is te testen op de testomgeving: https://demo.api-test.nl/api/v2

Documentatie

Zie INSTALL.rst voor installatie instructies en beschikbare commando's.

Referenties

  • API specificatie repository_
  • Issues <https://github.com/maykinmedia/demo-api-component/issues>_
  • Code <https://github.com/maykinmedia/demo-api-component>_

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2019

Licensed under the EUPL_

EUPL: LICENCE.md

You can’t perform that action at this time.