Skip to content
Referentieimplementatie van de documentregistratiecomponent
Python CSS HTML Shell JavaScript Dockerfile Batchfile
Branch: develop
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
bin
build
docs
log
nginx
requirements
src
.bumpversion.cfg
.dockerignore
.editorconfig
.gitignore
.pep8
.pylintrc
CHANGELOG.rst
Dockerfile
Gulpfile.js
LICENCE.md
README.rst
docker-compose.override.yml
docker-compose.yml
package-lock.json
package.json
setup.cfg
tox.ini

README.rst

Documentregistratiecomponent

Version: 1.0.0-rc2
Source:https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-documentregistratiecomponent
Keywords:zaken, zaakgericht werken, GEMMA, RGBZ, DRC
PythonVersion:3.6

Build status black

Referentieimplementatie van de documentregistratiecomponent (DRC).

Ontwikkeld door Maykin Media B.V. in opdracht van VNG.

Introduction

Binnen het Nederlandse gemeentelandschap wordt zaakgericht werken nagestreefd. Om dit mogelijk te maken is er gegevensuitwisseling nodig. Er is een behoefte om informatieobjecten (documenten) te relateren aan zaken.

Deze referentieimplementatie toont aan dat de API specificatie voor de documentregistratiecomponent (hierna DRC) implementeerbaar is, en vormt een voorbeeld voor andere implementaties indien ergens twijfel bestaat.

Deze component heeft ook een testomgeving waar leveranciers tegenaan kunnen testen.

Documentation

See docs/contents/installation.rst for installation instructions, available settings and commands.

If you intend to develop on the component, we recommend the development.rst document, otherwise docker.rst is recommended.

See docs/contents/configuration.rst for runtime configuration.

References

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2018

Licensed under the EUPL

You can’t perform that action at this time.