Skip to content
Samen ontwikkelen van ZGW API's
Branch: master
Clone or download
Latest commit 4b6a02e Mar 22, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
api-specificatie Merge pull request #825 from VNG-Realisatie/feature/609-io-vertrouwel… Mar 12, 2019
docs Merge pull request #767 from VNG-Realisatie/Remkodehaas-patch-2 Mar 12, 2019
infra
.editorconfig
.gitignore
CONTRIBUTING.md
LICENCE.md
README.md
deelnemende_partijen.md
jenkins.sh

README.md

ZAKEN volgens GEMMA 2.0

Build Status Repo Status

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.

Je kan de work-in-progress standaard hier lezen.

Doel

Deze repository bevat alles wat nodig is voor de ontwikkeling van een nieuwe standaard rond Zaakgericht Werken, welke in samenwerking tussen verschillende partijen tot stand komt. Concrete resultaten zijn een OpenAPI Specificatie van de nieuwe Zaak- en Documentservices (v2.0) en bijbehorende referentie-implementaties met persistente data.

Vragen en bijdragen

Lees meer over hoe je vragen kunt stellen, bugs kunt melden en bij kunt dragen (met code of documentatie) in CONTRIBUTING.md (EN).

Documentatie

De volgende documenten beschrijven dit project:

Een gehoste versie van de documentatie is beschikbaar op https://ref.tst.vng.cloud

Rollen

API spec bekijken

Zie de relevante links in dit overzicht.

Snelle links

Referentie-implementaties van componenten

Ondersteunende tooling

Licentie

Copyright © VNG Realisatie 2018

Licensed under the EUPL

You can’t perform that action at this time.