Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
Readme.md

Readme.md

Bộ cài đặt offline hỗ trợ sử dụng Arduino IDE cho mạch VBLUno của VNGIoTLab

Linux - OS:


Tiếng Việt

v2.0.3

 • Bỏ tính năng HWFC của UART để tương thích với mbed Online Compiler
 • KHÔNG cài đặt dưới quyền root
 • Tải file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_203.zip" tại LINK203

v2.0.2

 • Sửa lỗi Serial khi không cắm nguồn từ cổng USB.

 • Tải file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_202.zip" tại LINK202

v2.0.1

 • Hỗ trợ mạch VBLUno51, nạp tự động qua DAPLink cho Arduino IDE

 • Tải file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_201.zip" tại LINK201

v1.0.4

 • Tải file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_104.zip" tại LINK104 ,

Cài đặt

 • Trong quá trình cài đặt cần chắc chắn phần mềm Arduino IDE không được thực thi.

cd Setup_Offline_VBLUno_Linux_xxx

sudo chmod 777 Setup_VBLUno_Linux

sudo ./Setup_VBLUno_Linux


English

v2.0.3

 • Disable UART HWFC feature to be compatible with mbed Online Compiler
 • DO NOT install with root permission
 • Download file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_203.zip" at LINK203

v2.0.2

 • Fix Serial bug when do not use USB cable.

 • Download file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_202.zip" at LINK202

v2.0.1

 • Support the VBLUno51 board of VNGIoTLab, auto upload via DAPLink interface for Arduino IDE

 • Download file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_201.zip" at LINK201

v1.0.4

 • Download file "Setup_Offline_VBLUno_Linux_104.zip" at LINK104

Setup

 • During installation make sure Arduino IDE software is not executed.

cd Setup_Offline_VBLUno_Linux_xxx

sudo chmod 777 Setup_VBLUno_Linux

sudo ./Setup_VBLUno_Linux