Permalink
Browse files

fix about page to use same font size for questions and answers

  • Loading branch information...
1 parent 1c90598 commit 2b29239fdd4793065dfa740643795854fb5288ba @outbounder outbounder committed Feb 27, 2014
Showing with 11 additions and 11 deletions.
  1. +11 −11 context/UI/pages/static/about.jade
@@ -73,21 +73,21 @@ block content
| който смята за подходящ
h3 Как мога да платя членски внос?
- p
- ul
- li Потърси Марта или Борис
- li или ги остави на познат от лаба,
- li или просто остави членския си внос в касичката с бележка с твоето име.
+ p
+ ul
+ li Потърси Марта или Борис
+ li или ги остави на познат от лаба,
+ li или просто остави членския си внос в касичката с бележка с твоето име.
h3 Колко е членския внос?
- p Всеки сам за себе си може да определи с колко може да помогне, няма
- | нито минимум, нито максимум.
+ p Всеки сам за себе си може да определи с колко може да помогне, няма
+ | нито минимум, нито максимум.
h3 За какво отиват парите от членския внос?
- p Всичките финанси са
- a(href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0As3N2yvtdDR8dDBueXNHdDkzN2hMSHdTQWQ3WWxzY0E&single=true&gid=0&output=html") публични
- | и събраните пари
- | се използват за покриване на разходите на Варна Лаб
+ p Всичките финанси са
+ a(href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0As3N2yvtdDR8dDBueXNHdDkzN2hMSHdTQWQ3WWxzY0E&single=true&gid=0&output=html") публични
+ | и събраните пари
+ | се използват за покриване на разходите на Варна Лаб
h3 Мога ли да инициирам събитие?
p Всеки, който има желание може да инициира събитие във Варна Лаб

0 comments on commit 2b29239

Please sign in to comment.