Permalink
Browse files

Google Mobile-Friendly test

Första skriptet för APIet Google just släppt. Ger HTTP 403 idag, men
det beror nog på APIet (tror jag).
  • Loading branch information...
Marcus Österberg
Marcus Österberg committed Jan 31, 2017
1 parent 3282492 commit f1cf90710661e1b38764926c90687361eeee4510
Showing with 700 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 CHANGELOG.md
  2. +1 −0 __init__.py
  3. +10 −0 default.py
  4. +651 −0 exempelfiler/swe-gov.txt
  5. +3 −0 exempelfiler/test-urls.txt
  6. +27 −0 test.py
View
@@ -0,0 +1,8 @@
#Changelog
## 0.1 - Google Mobile-friendly test (2017-01-31)
Första kodexempel som skript är Googles test mobile-friendly. Det annonserades nyligen ut på [Google Webmaster Central-bloggen](https://webmasters.googleblog.com/2017/01/introducing-mobile-friendly-test-api.html). Dessvärre verkar inte APIet vara uppe ännu, det svarar bara "HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden", men det finns nu kod för stickprov i 'test.py'. När APIet verkar må bättre kommer en mer automatiserad/storskalig version.
För det mer storskaliga finns under mappen 'exempelfiler' textfiler med adresser. Du som vill förbereda dig kan börja samla på dig URLar på detta vis, en webbsidas adress per rad. Dessa kommer sedan att kunna läsas in och köras en och en mot respektive API.
//Marcus Österberg
View
@@ -0,0 +1 @@
#
View
@@ -0,0 +1,10 @@
""" This file is the starting-point for the script(s).
Documentation is currently only available in Swedish. Located at http://verifierad.nu - which redirects to a Github repository.
A change-log is kept in the file CHANGELOG.md
"""
import _privatekeys as privatekeys
import test
test.mobileFriendlyCheck('http://vgregion.se/', privatekeys.googleMobileFriendlyApiKey)
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f1cf907

Please sign in to comment.