Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.

Znane błędy i sposoby ich rozwiązywania

Verlikylos edited this page Oct 11, 2017 · 2 revisions

Usunięcie komunikatu "This domain is not registered with TinyMCE Cloud. Get a free API key to disable this message"

 1. Załóż konto na stronie TinyMCE.
 2. Wygeneruj klucz API i dodaj do niego swoją domenę.
 3. Edytuj plik application/views/panel/components/Footer.php.
 4. Zamień linijkę 114 czyli <script type="text/javascript" src='https://cloud.tinymce.com/stable/tinymce.min.js'></script> na <script type="text/javascript" src='https://cloud.tinymce.com/stable/tinymce.min.js?apiKey=WYGENEROWANY KOD API'></script>

Błąd "Call to undefined function mysqli_init()"

 1. Edytuj plik konfiguracyjny PHP czyli php.ini.
 2. Wyszukaj extension=php_mysqli.dll i usuń ; z początku wiersza.

Jeżeli po tej operacji błąd nadal występuje należy doinstalować paczkę php5-mysqlnd. Komenda: apt-get install php5-mysqlnd.

Błąd "Session: Configured save path '' is not a directory, doesn't exist or cannot be created."

 1. Edytuj plik application/config/config.php.
 2. Odnajdź linijkę $config['sess_save_path'] = NULL; i zamień ją na $config['sess_save_path'] = sys_get_temp_dir();.

Błąd "The requested URL /xxx was not found on this server."

Jeżeli korzystasz z hostingu WWW należy skontaktować się z supportem z prośbą o aktywowanie mod_rewrite.

Jeżeli korzystasz z VPS zastosuj się do poniższej instrukcji:

 1. Połącz się ze swoim serwerem przy pomocy np. PuTTY.
 2. Wykonaj komendę a2enmod rewrite, a następnie nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.
 3. Odnajdź sekcję:
<Directory /var/www/>
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride None
     Order allow,deny
     allow from all
</Directory>
 1. Zmień linijkę AllowOverride None na AllowOverride All.
 2. Aby wyjść z edytora naciśnij Ctrl + X, następnie Y, a po tym Enter.
 3. Wykonaj komendę /etc/init.d/apache2 restart.

Błąd "The upload destination folder does not appear to be writable."

 1. Połącz się ze swoim serwerem przy pomocy np. PuTTY.
 2. Wykonaj komendę chown -R www-data:www-data /folder/z/itemshopem. Przykład: chown -R www-data:www-data /var/www.
You can’t perform that action at this time.