pythonscript om het erfgoeddecreet toe te passen op locale data
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
PROJECTBOOM.pdf
README.md
erfgoedscript.py
ter info-beslissingsboom.pdf
ter info-besluit GGA.pdf
ter info-overgangsbepalingen.pdf

README.md

erfgoeddecreet

pythonscript om het erfgoeddecreet toe te passen op locale data via QGIS

Er is een nieuw Vlaams onroerenderfgoeddecreet. Deze verplicht om bij vergunningaanvragen met ingreep in de bodem een archeologisch onderzoek uit te laten voeren, afhankelijk van de oppervlakte en de zone van het project. Met behulp van bijhorend pythonscript kan je heel snel de zones afbakenen waar je verplicht bent om een archeologisch onderzoek uit te voeren én de zones waar het niet nodig is om een archeologisch onderzoek uit te laten voeren.

Na uitvoering van het script, kan je de projectboom als hulpmiddel gebruiken.

Volgende lagen/shapes zijn nodig voor het doorvoeren van het project:

Adp: Administratieve percelen van je eigen gemeente > 'Adp.shp' LINK: https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=386&title=GRB_Adp_administratief_perceel

Gwp: Gewestplan > 'Gwp.shp' LINK: https://download.agiv.be/Producten/Detail?id=710&title=Gewestplan_vector_toestand_01_01_2002_correctie_18_06_2014 Filter de zone wel woon-of recreatie > 'wrzja.shp' en de zone geen woon-of recreatie > 'wrzneen.shp'

gga: Gebieden waar geen archeologische >'gga.shp' Vind de downloadlink bij het besluit. LINK: https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14546

vast-az: Vastgestelde inventaris van archeologische zones > 'vast_az.shp' LINK: https://geo.onroerenderfgoed.be/downloads/aanduidingsobjecten.zip

bes-ach_site: Beschermde archeologische sites > 'bes_arch_site.shp' LINK: https://geo.onroerenderfgoed.be/downloads/aanduidingsobjecten.zip

RUPenBPA-basis: Ruimtelijke uitvoeringsplan en Bijzonder plan van aanleg. Filter uit intern databeheer systeem van de stad. Voeg de zones samen met de bovenstaande uit het gewestplan. de zone wel woon-of recreatie > 'wrzja.shp' en de zone geen woon-of recreatie > 'wrzneen.shp'

Let op het coördinatenstelsel (vb alles in EPSG:31340)!! Voorbeeld van een eindresultaat: http://geotic.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cacc6e1fb5714e5ab640da12619d5c5a

*** Melding van Erfgoed Vlaanderen: https://geo.onroerenderfgoed.be/downloads De downloads die je daar aantreft worden elke nacht opnieuw aangemaakt en zijn dus zeer up to date. Merk op dat de GGA laag daar nog niet tussen staat. Zoals ik (Koen Vandaele)al schreef, kun je die altijd samen met het laatste besluit vinden. Vanaf 31/10/2017 is dat https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14546. Op termijn zal er ook een aangepaste vorm van het GGA bestand te vinden zijn op de aangehaalde downloads pagina.