Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Feb 18, 2019 · 17 commits to release-candidate-2.1-lf7.1.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.2-alpha được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.2-alpha backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.2-alpha.
OpenCPS 2.2-alpha sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.2-alpha là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.2-alpha vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.2-alpha có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.2-alpha cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)
 • Tích hợp với cổng thanh toán điện tử
 • Tích hợp với cơ sở dữ liệu công dân doanh nghiệp
 • Tích hợp với hệ thống SMS gửi tin nhắn và tra cứu thông tin hồ sơ

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Jan 2, 2019 · 301 commits to release-candidate-2.1-lf7.1.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-beta được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-beta backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-beta.
OpenCPS 2.1-beta sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-beta là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-beta vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-beta có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-beta cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)
 • Tích hợp với cổng thanh toán điện tử
 • Tích hợp với cơ sở dữ liệu công dân doanh nghiệp
 • Tích hợp với hệ thống SMS gửi tin nhắn và tra cứu thông tin hồ sơ

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Oct 15, 2018 · 581 commits to release-candidate-2.1-lf7.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-beta được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-beta backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-beta.
OpenCPS 2.1-beta sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-beta là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-beta vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-beta có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-beta cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Oct 4, 2018 · 650 commits to release-candidate-2.1-lf7.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-beta được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-beta backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-beta.
OpenCPS 2.1-beta sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-beta là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-beta vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-beta có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-beta cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Sep 29, 2018 · 735 commits to release-candidate-2.1-lf7.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-beta được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-beta backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-beta.
OpenCPS 2.1-beta sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-beta là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-beta vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-beta có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-beta cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Sep 12, 2018 · 33 commits to release-candidate-2.1-beta since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-beta được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-beta backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-beta.
OpenCPS 2.1-beta sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-beta là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-beta vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-beta có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-beta cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 2
Pre-release

@dangkhanhtrung dangkhanhtrung released this Aug 15, 2018 · 7 commits to release-candidate-2.1 since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.1-alpha được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.
OpenCPS 2.1-alpha backend được thiết kế dựa trên kiến trúc microservice, cung cấp đầy đủ các API để các frontend sử dụng các công nghệ khác nhau: web, mobile, ... dễ dàng kết nối vào phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến OpenCPS 2.1-alpha.
OpenCPS 2.1-alpha sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.1-alpha là sử dụng công nghệ Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán bao gồm nhiều server cộng tác với nhau: server cổng dịch vụ công và nhiều server xử lý dành cho cán bộ. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại một server cổng dịch vụ công được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.1-alpha vào server xử lý và đồng bộ liên thông hồ sơ giữa các server xử lý nghiệp vụ.

OpenCPS 2.1-alpha có những bước cải tiến so với phiên bản 2.0 ở các điểm sau:

 • Engine 2.1-alpha cho phép phối hợp xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị
 • Chức năng báo cáo thống kê định kỳ
 • Kiến trúc mở dễ dàng kết nối với các hệ thống khác như cổng một cửa quốc gia
 • Chức năng gửi thông báo tới người dân và cán bộ
 • Chức năng xuất bản thông tin hồ sơ về cổng dịch vụ công để tra cứu

Các chức năng trong quản trị (Dành cho cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ
 • import/export dữ liệu cấu hình dịch vụ công theo lô từ XML

Cổng dịch vụ công (Dành cho người làm thủ tục trực tuyến)

 • Tạo mới hồ sơ trực tuyến
 • Gửi hồ sơ đến cơ quan xử lý
 • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp
 • Tiếp nhận hồ sơ liên thông
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kết quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Report bugs

Assets 6
Pre-release

@khoahp khoahp released this Jun 6, 2018 · 37 commits to master since this release

Chức năng:

OpenCPS 2.0 được phát triển trên phiên bản Liferay 7.0 GA3, mô hình kiến trúc tách biệt front-end và back-end.

OpenCPS 2.0 sự dụng công nghệ mới nhất áp dụng trên Liferay 7.0 như: Modular, JAX-RS, Kendo, VueJS...

Một cải tiến quan trọng trong phiên bản OpenCPS 2.0 là sử dụng công nghê Single Page, thiết kế UI/UX hoàn toàn mới mang đến sự trải nghiệm mới và cũng rất hợp với xu thế trong công nghệ Web hiện tại.

Mô hình triển khai theo mô hình phân tán: Cổng tiếp nhận và Cổng xử lý. Thông tin hồ sơ của người làm thủ tục tại cổng tiếp nhận được đồng bộ qua hệ thống EngineOpenCPS 2.0 vào cổng xử lý và ngược lại.

Các chức năng trong quản trị (Dành co cán bộ quản trị hệ thống)

 • Dữ liệu danh mục
 • Thủ tục hành chính
 • Tổ chức
 • Chức vụ
 • Cán bộ
 • Mẫu thông báo
 • Mẫu hồ sơ
 • Quy trình thủ tục
 • Dịch vụ công
 • Ngày nghỉ, lễ
 • Cấu hình thanh toán
 • Quản trị tài khoản công dân doanh nghiệp
 • Cấu hình server cho việc đồng hộ hồ sơ

Cổng tiếp nhận (Dành cho người làm thủ tục)

 • Tạo mới hồ sơ cổn tiếp nhận
 • Gửi hồ sơ
 • Thanh toán phí và lệ phí cho hồ sơ
 • Yêu cầu hủy, bổ xung, sửa kết quả hồ sơ
 • Khai form động
 • Tra cứu hồ sơ
 • Nhận kết quả (File ký sơ, hoặc file cứng qua đường chuyển phát)

Cổng xử lý (Dành cho cán bộ xử lý)

 • Tiếp nhận hồ sơ - trực tuyến
 • Xử lý hồ sơ
  • Luân chuyển hồ sơ
  • Phân công xử lý
  • Yêu cầu thanh toán
  • Yêu cầu bổ xung hồ sơ
  • Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ
  • Tạo bản thảo, ký số
 • Xác nhận thanh toán
 • Trả kế quả(thực hiện ký số hoặc đưa ra phôi in cho kết quả của thủ tục hành chính)
 • Theo dõi hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ

Tích hợp

 • Tích hợp với chữ ký số ban cơ yếu, cho phép ký tự động, ký theo lô
 • Tích hợp với hệ thống chuyển phát cho phép nhận và trả kết quả (VNPost)
 • Tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử eVal với một số đối tác cung cấp (CMC, VNPT)

Demo

 • Not available yet

Download

Report bugs

Assets 6