Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (15 sloc) 1.27 KB

Calquera grupo interesado en pertencer a Vigotech, debe cumprir:

  • Ser un grupo ou asociacion de tecnoloxía ou ciencia.
  • Ser un grupo ou asociacion sen ánimo de lucro.
  • Compartir a misión e obxectivos de VigoTech.
  • Debe cumprir o código de conducta de VigoTech.
  • Facer reunións ou eventos de maneira regular e polo menos un evento o ano.
  • Ter vocación aberta e que non sexa restrinxido.
  • Preocupación pola inclusividade.

Procedemento de incorporación