Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (10 sloc) 632 Bytes

Manifiesto VigoTech Alliance

Misión

Acercar e mellorar as competencias e a "cultura tecnolóxica" das persoas e organizacións que forman parte da esfera de influencia da cidade de Vigo.

Obxetivos globais

  • Dinamizar a actividade tecnolóxica na cidade mediante reunións, talleres e outras actividades.
  • Incrementar a visibilidade das actividades tecnolóxicas.
  • Cooperar e aproveitar xinérxias entre grupos.
  • Servir de punto de encuentro entre as persoas e as organizacions interesadas.
  • Impulsar iniciativas de carácter tecnolóxico.
  • Fomentar a implantación de empresas tecnológicas na área de vigo.