Skip to content
Made with love in Vigo widget
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
demo
dist
src
.gitignore
LICENSE
README.md
package.json
webpack.config.js
yarn.lock

README.md

Vigotech made with love widget

Ferramenta para engadir de forma sinxela a ligazón "Feito con (amor) en Vigo" empregando a icona da piña

Feito con amor en Vigo

Uso

Engadir unha ligazon da seguinte forma

<a class="vigotech-made-with" href="https://vigotech.org" data-theme="light" data-lang="gl"

Made width love in Vigo

 • A clase vigotech-made-with é requerida
 • O href será sobreescrito o igual que o contido da ligazón
 • data-theme esquema de cores. Os valores posibles son:
  • light (valor por defecto)
  • dark: Para empregar o widget sobre fondos escuros
 • data-lang linguaxe do contido da ligazón (por defecto gl). Os valores posibles son:
  • es: Castelán
  • en: Inglés
  • gl: Galego

Engadir o script

<script src="dist/madewith-vigotech.js"></script>

Sempre o final do body (despois das ligazóns)

You can’t perform that action at this time.