Skip to content
Permalink
Browse files

Added Dutch translation (#164)

  • Loading branch information
friek authored and Vimux committed Jan 6, 2020
1 parent 91fe119 commit 2b05d4b1956591cdf2fc692776be3b5efdde777c
Showing with 93 additions and 0 deletions.
  1. +93 −0 i18n/nl.yaml
@@ -0,0 +1,93 @@
# General
- id: read_more
translation: Meer lezen…

- id: menu_label
translation: Menu

- id: sidemenu_title
translation: Menu

# Post meta
- id: meta_lastmod
translation: Laatst gewijzigd

- id: meta_translations
translation: Vertalingen

# Table of Contents
- id: toc_title
translation: Inhoud

# Post nav
- id: post_nav_prev
translation: Vorige

- id: post_nav_next
translation: Volgende

# Authorbox
- id: authorbox_name
translation: Over {{ .Count }}

# Sidebar
- id: sidebar_warning
translation: WAARSCHUWING

- id: sidebar_recommendation
translation: Activeer minstens één sidebar widget.

# Search widget
- id: search_placeholder
translation: ZOEKEN...

# Languages widget
- id: languages_title
translation: Talen

# Categories widget
- id: categories_title
translation: Categorieën

# Recent Posts widget
- id: recent_title
translation: Recente posts

# Social widget
- id: social_title
translation: Social

# Tags List widget
- id: tags_title
translation: Tags

# Footer
- id: footer_credits
translation:
"Gegenereerd met <a href=\"https://gohugo.io/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Hugo</a> en het \
<a href=\"https://github.com/Vimux/Mainroad/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Mainroad</a> theme."

# 404
- id: 404_title
translation: 404. Pagina niet gevonden

- id: 404_text
translation: "De pagina is mogelijk verplaatst, verwijderd of bestaat niet. Gebruik de zoekfunctie of \"ga naar\""

- id: 404_linktext
translation: "hoofdpagina"

# No posts empty state
- id: noposts_warning_title
translation: "Er zijn nog geen posts!"

- id: noposts_warning_description
translation:
"Zodra je iets post in welke map (sectie) dan ook onder de <b>content</b> directory, zal het hier verschijnen. Slechts één sectie \
(met de meeste posts) zal standaard getoond worden op de hoofdpagina."

- id: noposts_warning_tip
translation:
"<b>Tip:</b> Je kunt zoveel secties laten zien als je wilt met de \
<b><a href=\"https://gohugo.io/functions/where/#mainsections\"rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">mainSections</a></b> \
config parameter."

0 comments on commit 2b05d4b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.