Permalink
Browse files

removed data from another sample

  • Loading branch information...
1 parent 2ac3caf commit 89f2bb09db02566b0896b0e4cbce95b0fe6d9282 @VirtueMe committed Apr 26, 2012
Showing with 2 additions and 46 deletions.
  1. +2 −46 app.js
View
@@ -28,36 +28,10 @@ app.configure('production', function(){
});
// Routes
+var advise = {title: "Hvordan lese for en 2 åring", description: "2 åringen er i full gang med å lære å forestille seg. Dette er en veldig viktig ferdighet som styrker evnen til fantasi og barnets tenke-ferdigheter. Etter hvert setter barnet sammen ord for å dele sine tanker og følelser, opp til fem eller seks ord, og lærer hvordan ideer henger sammen.", picture: "lesetips1", article: "5"};
-var countries = [{ id: "1", name: "Norge", path: "/no" }, { id: "2", name: "Sverige", path: "/se"}, { id: "3", name: "Suomi", path: "/fi" } ];
-var club = new Object();
-
-club['no'] = [
- { id: "1", name: "Disney", path: "/no/disney", key: "DBN" },
- { id: "2", name: "Goboken", path: "/no/goboken", key: "GBN" }
- ];
-club['se'] = [
- { id: "1", name: "Disney", path: "/se/disney", key: "DBS" },
- { id: "2", name: "Goboken", path: "/se/goboken", key: "GBS" }
- ];
-
-club['fi'] = [
- { id: "1", name: "Disney", path: "/fi/disney", key: "DBF" },
- { id: "2", name: "Goboken", path: "/fi/goboken", key: "GBF" }
- ];
-
-var offer = new Object();
-
-offer['no'] = { disney: [
- { id: "1", name: "Rapunsel", path: "/no/disney/rapunsel", key: 34223332 },
- { id: '2', name: "Biler", path: "/no/disney/biler", key: 223332333 }] }
- ;
-
- var advise = {title: "Hvordan lese for en 2 åring", description: "2 åringen er i full gang med å lære å forestille seg. Dette er en veldig viktig ferdighet som styrker evnen til fantasi og barnets tenke-ferdigheter. Etter hvert setter barnet sammen ord for å dele sine tanker og følelser, opp til fem eller seks ord, og lærer hvordan ideer henger sammen.", picture: "lesetips1", article: "5"};
-
-
- var membershipAccess = {title: "Min første ABC", picture: "abc", description: "Alle skal lære bokstavene, og det er ingen grunn til å vente. Barn er lærevillige, så begynn nå og la barnet få oppdage bokstaver." };
+var membershipAccess = {title: "Min første ABC", picture: "abc", description: "Alle skal lære bokstavene, og det er ingen grunn til å vente. Barn er lærevillige, så begynn nå og la barnet få oppdage bokstaver." };
var membershipOffer = {title: "Disney klubben", picture: "disney", description: "Disney har alltid hatt nese for de beste eventyrene. Og i klubben får du de beste historiene fra de beste filmene!" };
@@ -176,23 +150,5 @@ app.get('/api/:country/:club', function(req, res, next) {
}
});
-app.get('/api/:country', function(req, res, next) {
- console.log("Message : " + req.params.country);
- if (club.hasOwnProperty(req.params.country)) {
- console.log(club[req.params.country]);
- res.json(club[req.params.country]);
- }
- else {
- console.log("Club not found for country: " + req.params.country);
- next();
- }
-});
-
-app.get('/api/', function(req, res) {
- res.json(countries);
-});
-
-
-
app.listen(3400);
console.log("Express server listening on port %d in %s mode", app.address().port, app.settings.env);

0 comments on commit 89f2bb0

Please sign in to comment.