Skip to content
No description, website, or topics provided.
Visual Basic .NET
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
NetvisorWSClient
NetvisorWSClientTester
.gitignore
NetvisorWSClient.sln
README.md

README.md

NetvisorWSClient

Netvisor tarjoaa integraatiokumppaneilleen .NET-työkalut rajapinnan käyttöön. Ohjelmistorajapintakirjasto on toteutettu eri tapahtumien aineistojen muodostukset, liittymäpyyntöjen luonti sekä lähetys ja vastaussanoman käsittely.

Kirjasto on mallitoteutus, joka on tarkoitettu helpottamaan integraatiototeutuksen tekoa ja sitä saa vapaasti muokata sekä laajentaa. Kirjasto ei ole valmis toteutus ja siellä ei ole kaikkia rajapintaresursseja lisättynä.

Kirjastossa käytettyjen resurssien dokumentaatiot löydät ja tarkemmat kuvaukset Netvisorin ohjelmistorajapinnasta löydät Netvisorin tukisvuilta

Video 1. Netvisor WSClientin esittely
Tällä videolla esitellään Netvisorin WSClient -ohjelmistorajapintakirjasto ja kerrotaan kuinka sitä voidaan käyttää rajapintatoteutuksessa.

Video 2. Myyntilaskun tuonnin toteutus Netvisorin WSClientin avulla
Tällä videolla opastetaan, kuinka Netvisor WSClient-ohjelmistorajapintakirjastoa käyttämällä voidaan tuoda myyntilaskuja sisään Netvisoriin.

You can’t perform that action at this time.