Skip to content
Developer's tool for FlexiBee API JSON/XML
JavaScript HTML PHP CSS Dockerfile Shell
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.docker We can now use /etc/flexibee/client.json Jun 21, 2018
bin PDF Preview Added to listing and editor page Apr 16, 2018
debian Final Rename Composer Package in Debian to be Composer 2.0 valid Mar 12, 2019
i18n FuelUX assets path for Preloader fixed Jun 19, 2018
nbproject Login bookmark now loaded from /etc/flexibee/*.json Sep 18, 2018
screenshots Login bookmark now loaded from /etc/flexibee/*.json Sep 18, 2018
src ShowLiveAge removed. We use EaseBricks/LiveAge() now May 17, 2019
tests Record Editor now can save Switch and Date on change Feb 5, 2018
.gitignore Do not use systemwide config files Feb 8, 2019
.scrutinizer.yml Added integration services config files Jan 17, 2017
.travis.yml New save Company Page Nov 22, 2017
Dockerfile Add debian Dependency to ease-framework-bricks Jul 17, 2018
Fixed-Header-Table-LICENSE.md Doplněno vyhledávání v názvech a popiscích sloupečků evidencí Sep 7, 2016
LICENSE.md Update to current FlexiPeeHP Sep 16, 2016
Makefile We can now use /etc/flexibee/client.json Jun 21, 2018
README.md Do not use systemwide config files Feb 8, 2019
Vagrantfile Vagrant Box s Ubuntu Zesty May 28, 2017
bootstrap.sh Added support for Vagrant Sep 26, 2016
codeception.yml Codeception installed Jul 2, 2017
composer.json ShowLiveAge removed. We use EaseBricks/LiveAge() now May 17, 2019
flexplorer-logo-alpha.xcf Updated for FlexiPeeHP 1.8.7.1 Jan 15, 2018
highlight.LICENSE Počáteční import Jun 23, 2016
release.sh Added support for Vagrant Sep 26, 2016

README.md

Flexplorer

Flexplorer Logo

Vývojářský nástroj pro FlexiBee API. Napsaný s využitím knihovny FlexiPeeHP Umožňuje:

 • Pracovat s formáty JSON,XML a CSV
 • zobrazovat obsah všech dostupných evidencí ve všech firmách
 • zobrazovat strukturu evidence
 • odesílat přímé požadavky na server a zobrazovat výsledky
 • Nastavovat ChangesAPI a přidávat WebHooks
 • Zobrazovat data změn přijatá z ChangesAPI
 • Zasílat přijatá data změn na url webhooku aplikace a zobrazit problémy
 • Test odpovědi WebHook skriptu zpracovávajícího změny z FlexiBee
 • Hromadně zakládat a rušit účetní období
 • Rozlišit evidnece které jsou z důvodu licence nedostupné
 • Zobrazovat vedle json výsledku požadavku i stránku z FlexiBee
 • Zobrazovat PDF náhled editovaného dokladu
 • Upravovat Externí ID záznamů
 • Měnit stav přiřazení štítků k evidenci
 • Doplnit FlexiBee GUI o tlačítka odkazující do FlexPloreru
 • Zakládat a mazat firmy
 • Resetovat firmu (smazat a znovu založit )
 • Klonovat firmu
 • Uložit a znovu načíst výchozí zálohu firmy
 • Filtrovat záznamy dle ID nebo Externího ID
 • Definovat Uživatelská tlačítka
 • Zobrazovat oprávnění k rolím
 • Zobrazovat PDF tiskové sestavy k záznamu i výpisu evidence

Source Code Latest Version Software License Build Status Coverage Status

Vyzkoušejte:

Instalace

Pro Debian či Ubuntu prosím použijte repozitář:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/vitexsoftware.list
aptitude update
aptitude install flexplorer

Poté budou zobrazeny dialogy pro zadání výchozího serveru, jména a hesla. Takto zadané údaje budou zapsány do konfiguráku aplikace a nabízeny jako předvyplněné.

Debian Configure

Po instalaci balíčku a reloadu webserveru bude aplikace nainstalována do složky /usr/share/flexplorer a dostupná jako http://localhost/flexplorer/ ( konfigurováno v /etc/apache2/conf-enabled/flexplorer.conf ) Pokud je nainstalován démon avahi, bude tento propagovat aplikaci jako službu. Aplikaci je pak možné spustit z nabídky programů v sekci "programování"

Přihlášení

Nepřihlášený uživatel je přesměrován na stránku login.php s přihlašovacím dialogem. Zde je možné vyplnit přihlašovací údaje, nebo kliknot na link v záložkách po levé straně. Novou záložku je možné přidat buď volbou přepínače pod přihlašovacím dialogem nebo přidáním json souboru do složky /etc/flexibee/. Formát těchto souborů musí být kompatibilní s https://github.com/VitexSoftware/php-flexibee-config tzn.

{
  "FLEXIBEE_URL": "https:\/\/demo.flexibee.eu:5434",
  "FLEXIBEE_LOGIN": "winstrom",
  "FLEXIBEE_PASSWORD": "winstrom",
  "FLEXIBEE_COMPANY": "demo"
}

Nově je také možné se přihašovat přímo do aplikace s použitím url serveru a authtokenu. Ukázková adresa vypadá takto:

evidence.php?serveruri=https%3A%2F%2Fdemo.flexibee.eu%3A5434&

Aktualizace

Pokud máte balíček nainstalovný ze zdroje, aktualizace probíhají tak jak je v debianu zvykem:

Debian Upgrade

Vagrant

K dispozici je také Box pro Vagrant. Po doběhnutí příkazu

vagrant init vitexsoftware/flexplorer; vagrant up --provider virtualbox

bude možné aktuální vývojovou zobrazit na adrese [http://localhost:8080/src/] a verzi z nejnovějšího debianího balíčku na adrese [http://localhost:8080/flexplorer/]

Docker

K dispozici je také obraz pro docker. Následující příkaz zpřístupní FlexPlorer na adrese: localhost:2323

docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
vitex@docker:~$ docker run -dit --name flexplorer -p 2323:80 vitexsoftware/flexplorer
Unable to find image 'vitexsoftware/flexplorer:latest' locally
latest: Pulling from vitexsoftware/flexplorer
cc1a78bfd46b: Pull complete 
1cd0b77f3d1d: Pull complete 
9b851b09757c: Pull complete 
9b36fad49c61: Pull complete 
d0e15216409e: Pull complete 
da8507a1fa91: Pull complete 
1285ef6f4076: Pull complete 
07c17144f477: Pull complete 
058b8f440dad: Pull complete 
507722a10e0a: Pull complete 
f3440e09e483: Pull complete 
967168855bae: Pull complete 
da8a7cb827b5: Pull complete 
Digest: sha256:38ed8bd94aaf2e57877c8b207cd55bb486d09178dacbd0b4def87090cae6170b
Status: Downloaded newer image for vitexsoftware/flexplorer:latest
396261e16a3adb66faf8f63a3f518b3c10331cc9c0f575c73cd86df3899b8f87

Konfigurace

Konfigurační soubor config.php se náchází ve složce src/includes. Výchozí konfigurace vypadá takto:

define('LOG_NAME', 'Flexplorer'); //Identifikace logu
define('LOG_TYPE', 'syslog'); //Možné hodnoty: memory, syslog, file

/*
 * Výchozí odesilatel zpráv
 */
define('EMAIL_FROM', 'flexplorer@localhost');

/*
 * URL Flexibee API
 */
define('DEFAULT_FLEXIBEE_URL', 'https://demo.flexibee.eu');
/*
 * Uživatel FlexiBee API
 */
define('DEFAULT_FLEXIBEE_LOGIN', 'winstrom');
/*
 * Heslo FlexiBee API
 */

define('DEFAULT_FLEXIBEE_PASSWORD', 'winstrom');
/*
 * Společnost v FlexiBee
 */

define('DEFAULT_FLEXIBEE_COMPANY', 'demo');

Závislosti

Poděkování

Vznik tohoto nástroje by nebyl možný bez laskavé podpory společnosti Spoje.Net,

U společnosti Spoje.Net, je možné si objednat komerční podporu pro integraci knihovny FlexiPeeHP do vašich projektů.

Spoje.Net

Statistiky Projektu na Wakatime

Obrázky aplikace

Pro přihlášení se používá jména a hesla uživatele aplikace s oprávněním používat REST API. Záložky po levé straně jsou načítány z konfigruračních souborů ve složce /etc/flexibee/

Mobilní přihlášení

FlexPlorer zobrazuje odpověď požadavku:

Odpověď serveru

Je možné si zvolit libovolnou evidenci FlexiBee a její obsah si vypsat:

Výpis evidence

Data můžeme editovat a uložit, pokud k tomu má přihlášený uživatel práva:

Editor Evidence

Nad otevřenou evidencí je možné snadno provádět dotazy:

JSON Editor

Smazání záznamu z evidence je třeba potvrdit:

Potvrzení před smazáním

Při testování WebHooku pomůže tento nástroj, který sestaví maketu záznamu ChangesAPI a odešle jí na zvolený WebHook:

WebHook Request

Je možné také použít data změn došlá na webhook FlexPloreru a zvolit si na který webhook testované aplikace budou tato odesílána:

Change Data reuse

Správná je prázdná odpověď. Ačkoliv funguje, tak by se tento skript FlexiBee nelíbil. Zde vidíme co vrací:

WebHook Response

Pro hledání v evidencích je k dispozici vyhledávací políčko:

WebHook Response

Po stisku entru se zobrazí podrobnější výsledky:

WebHook Response

Vyhledávat je také možné v názvech sloupců jednotlivých evidencí a jejich popiscích:

Columns Search

Tělo požadavku je možné načítat ze souboru:

File Upload

Odpověď požadavku může být v podporovaných formátech (zde XML):

XML Response

Základní přehled firmy

Company overview

You can’t perform that action at this time.