Bulgarian YOURLS translation
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
bg_BG.mo
bg_BG.po

README.md

YOURLS-bg_BG

Bulgarian YOURLS translation

Това е превод за системата за скъсяване на линкове YOURLS версия 1.6

Инсталация:

  • Просто поставете двата файла в папката user/languages
  • Добавете новия превод в config.php така: define( 'YOURLS_LANG', 'bg_BG' );

Това е всичко

Борислав Борисов - Voodoo България / Плевен