Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
AStar.cs
Buttons.cs
Cell.cs
HexGridGenerator.cs
HexMesh.cs
Node.cs
README.MD

README.MD

Test Assignment 3 - Hexagon Mesh

English

Assignment

The assignment was to create a mesh shaped like a hexagon. The goal of the assignment was to be able to create meshes that aren't included in Unity by default.

Features

Software Anaylsis

I mainly researched Unity, since the assignment was to be made in Unity, but I also took a look at JavaScript and GameMaker Studio.

 • Unity of course has available assets in the asset store to directly use, as well as the option to import 3D models and their meshes. Needless to say that I refused using any of those methods.
 • JavaScript can effortlessly draw shapes on the canvas, including the availability to make up your own shapes and draw them. Besides that, JavaScript also has the module Three.JS, which has it's own mesh constructor in which you can just enter the vertices to your liking.
 • GameMaker Studio was a bit of a different story. It works completely with sprites, making hexagons les precise when you draw them. On the other hand does the room editor contain an option to set up a grid with either rectangular or triangular fields, which can be used directly to map out a honeycomb pattern.

Objectives

 • Being able to make meshes on my own, and understanding their structure.
 • Being able to align objects in different structures than a basic rectangular grid.
 • Making and being able to use a pathfinding algorithm.

Schedule

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
week 1 Research mesh generation Draw polygons 3D Mesh shaped like Hexagonal prism Make grid of hex-meshes aligning meshes in honeycomb pattern
week 2 Researching A* Writing pathfinding algorithm Restart + manual input Reflection form + portfolio Portfolio

Sources

I had no foreknowledge about making to begin with, a clear explanation gave me a clear idea on how to work with this¹.
Despite a class about the basic principle of A*, knowledge of how to implement this was still insufficient².
While looking for ways to apply A*, it soon became clear that most of the time people make use of nodes, of which I had to inform myself a bit more³.

Instructions:

Left mouse button - Choose starting location of path.
Right mouse button - Choose end location of path.

Nederlands

Opdracht

De opdracht was om een mesh te maken in de vorm van een hexagon. Het doel van de opdracht was om zelf meshes te kunnen maken die niet standaard in Unity zitten.

Features

Software Anaylse

Ik heb vooral Unity onderzocht, gezien de opdracht bedoeld was om in Unity uit te voeren, maar ik heb ook gekeken naar mijn goede vriend Javascript en GameMaker Studio.

 • Unity heeft natuurlijk beschikbare assets in de asset store wat ik rechtstreeks zou kunnen gebruiken, evenals de optie om meshes van 3D programma's te importeren. Vanzelfsprekend dat ik deze opties uitsluit.
 • Javascript kan vrijwel moeiteloos vormen op de canvas tekenen, evenals een optie om zelf vormen te bedenken en direct te tekenen. Daarnaast heeft de Three.js library die een eigen mesh constructor heeft waarin je de hoeveelheden vertices naar wens in kan vullen.
 • GameMaker Studio was een iets ander verhaal. GameMaker werkt volledig met sprites, waardoor een hexagon minder precies zal zijn al je deze tekent. Wel heeft de Room Editor de optie om een grid in te stellen, met opties voor rechthoekige- en driehoekige velden, waarvan de driehoekige velden rechtstreeks gebruikt kunnen worden voor positionering van een honeycomb patroon.

Leerdoelen

 • Zelf meshes kunnen maken, en de structuur hiervan begrijpen.
 • om kunnen gaan met uitleiningen in andere structuren dan een standaard rechthoekig grid.
 • Een pathfinding algoritme kunnen maken en toepassen.

Planning

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
week 1 Onderzoek naar Mesh Generatie Polygonen tekenen 3D Mesh in vorm van hexagonaal prisma Grid van hex-meshes maken Uitlijnen van hex-meshes in honeycomb patroon
week 2 Onderzoeken van A* Zelf schrijven van een pathfinding algoritme Restart + handmatige invoer Reflectie+portfolio Portfolio

Bronnen

Elke basis voor het maken van meshes in Unity ontbrak mij, een duidelijke uitleg heeft mij goed opweg geholpen¹.
Ondanks een les over het principe van A* miste ik nog de kennis nodig voor implementatie².
Bij het zoeken naar manieren om A* toe te passen bleek al snel dat er vooral gebruik gemaakt wordt van nodes, hier heb ik mij meer over moeten informeren³.

Gebruiksaanwijzing:

Linkermuisknop - Kies startlocatie van pad.
Rechtermuisknop - Kies eindlocatie van pad.

You can’t perform that action at this time.