Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
The sandbox is a pre-packaged Nette Framework project, basic configured structure for your application.
PHP JavaScript
branch: master

This branch is 6 commits ahead, 129 commits behind nette:master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
app
libs
log
temp
tests
www
composer.json
license.md
readme.md

readme.md

Upravený - Nette Framework Sandbox

Co v této ukázce naleznete?

Ve zdrojových kódech v tomto repozitáři jsem se snažil naznačit, jak lze v Nette pracovat s konfiguračními soubory a předáváním závislostí. Většina ukázek předání závislostí funguje na principu autowiringu.

Za pozornost stojí zejména:

libs/framework/config/Configurator.php - upravený configurator, který načítá konfigurační soubory z jednotlivých modulů aplikace.

app/config/module.neon - seznam modulů jejichž konfigurační soubory se mají načíst

app/config/config.neon - základní konfigurační soubor

app/BasePresenter.php - ukázka, předání závislostí pomocí metody inject, vytvoření komponenty pomocí vlastní továrničky

app/presenters/HomepagePresenter.php - ukázka předání závislostí v konstruktoru presenteru a také pomocí metod inject

Something went wrong with that request. Please try again.