Skip to content
Lithuanian KODI Addons
Branch: master
Clone or download
Latest commit c25a00d Aug 3, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
media How to images Nov 15, 2015
repo Repo update Aug 3, 2018
repository.lt Repository update Nov 14, 2015
.gitignore Initial commit Nov 13, 2015
LICENSE Initial commit Nov 13, 2015
README.md Readme update Dec 15, 2015
buildRepo.py Windows support Nov 14, 2015
remotePlugins.txt New addon: service.interneto.tv Mar 9, 2016

README.md

kodi-repo

Kodi“ grotuvo repozitorija kurioje rasite įskiepius skirtus peržiūrėti video turinį iš lietuviškų interneto portalų.

Čia rasite:

Instaliavimas

  1. Parsisiųskite repozitorijos failą ir išsaugokite jį kietąjame diske.
  2. Paleiskite „Kodi“ grotuvą. Atverkite programos nustatymus „System -> Settings“ alt tag
  3. Atverkite įskiepių (Add-ons) skiltį: alt tag
  4. Pasirinkite „Install from zip file“: alt tag
  5. Nurodykite pirmojo etapo metu išsaugotą failą: alt tag
  6. Repozitorija jau sėkmingai instaliuota. Atverkite „Install from repository“: alt tag
  7. Atverkite "Lithuanian Kodi Addons" ir išsirinkite įskiepius kuriuos norite instaliuoti: alt tag
You can’t perform that action at this time.