βš™οΈπŸ§πŸ—„dotfiles for use on a Unix system
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin.sym
config.sym
docker.sym/dotfiletest
git
i3.sym
macos
ncmpcpp.sym
screenlayout.sym
vim.sym
.gitignore
LICENSE
Makefile
README.md
VERSION.txt
Xresources.sym
compton.conf.sym
env.sym
inputrc.sym
install.sh
packages
tmux.conf.sym
vimrc.sym
xinitrc.sym
xmodmap.sym
zshrc.sym

README.md

       β–„β–„             β–„β–„β–„β–„   β–ˆβ–ˆ   β–„β–„β–„β–„             
       β–ˆβ–ˆ       β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆβ–€β–€β–€   β–€β–€   β–€β–€β–ˆβ–ˆ             
     β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„β–ˆβ–ˆ  β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ    β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„  β–„β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–„ 
    β–ˆβ–ˆβ–€ β–€β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–€ β–€β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ     β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–„ β–€ 
    β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ     β–ˆβ–ˆ    β–ˆβ–ˆ   β–ˆβ–ˆβ–€β–€β–€β–€β–€β–€  β–€β–€β–€β–€β–ˆβ–ˆβ–„ 
    β–€β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–ˆβ–ˆβ–ˆ β–€β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–ˆβ–ˆβ–€  β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„   β–ˆβ–ˆ   β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„  β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„  β–€β–ˆβ–ˆβ–„β–„β–„β–„β–ˆ β–ˆβ–„β–„β–„β–„β–„β–ˆβ–ˆ 
     β–€β–€β–€ β–€β–€  β–€β–€β–€β–€    β–€β–€β–€β–€   β–€β–€   β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€β–€   β–€β–€β–€β–€   β–€β–€β–€β–€β–€  β–€β–€β–€β–€β–€β–€ 

Build Status

What's included?

 • compton
 • dmenu
 • git config
 • go
 • htoprc
 • inputrc
 • macOS sane defaults
 • ncmpcpp
 • neovim
 • polybar
 • python3
 • ranger
 • redshift
 • rust
 • screenlayouts for monitors
 • suckless-terminal
 • tmux
 • vim
 • vim colorschemes & plugins
 • xinitrc which starts i3
 • xmodmap for gb keyboard layout
 • xresources
 • yay (aur)
 • zsh

Installation

Clone the repository:

 • git clone https://github.com/w1lkins/dotfiles dotfiles && cd $_

Install

 • make init

You will be asked about gpg keys for git (defaults to no) and whether you want to backup your existing dotfiles (defaults to skip)

Finally, run:

source ~/.zshrc


Trying without installing

Clone the repository:

 • git clone https://github.com/w1lkins/dotfiles dotfiles && cd $_

Run Makefile command:

 • make docker