Permalink
Browse files

Update translations.

  • Loading branch information...
1 parent 26db798 commit adbabfa2cc333b7a8f681afd70d97aec325bce12 @cybersphinx cybersphinx committed Aug 7, 2012
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
View
584 po/ca_ES.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: warzone2100-master_20110320qt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: warzone2100-project@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-05 21:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-08 00:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-24 12:17+0200\n"
"Last-Translator: Àngel Mompó <mecatxis@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net> <>\n"
@@ -11887,20 +11887,20 @@ msgstr "La versió 1.2 del OepnGL GLSL shader no està implementada en el vostre
#: lib/ivis_opengl/screen.cpp:193
#, fuzzy
-msgid "OpenGL 1.2 + VBO + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
+msgid "OpenGL 1.2 + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
msgstr "El vostre sistema no és compatible amb OpenGL 1.2 + TEC. Aquest joc el necessita. Si podeu, actualitzeu la vostra tarja gràfica o el controlador."
-#: lib/netplay/netplay.cpp:204
-#: lib/netplay/netplay.cpp:1059
+#: lib/netplay/netplay.cpp:205
+#: lib/netplay/netplay.cpp:1068
msgid "Enter password here"
msgstr "Fiqueu la contrasenya aquí"
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2115
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2124
#, c-format
msgid "Could not resolve masterserver name (%s)!"
msgstr "No s'ha pogut resoldre el nom del servidor mestre (%s)!"
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2137
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2146
#, c-format
msgid ""
"Error connecting to the lobby server: %s.\n"
@@ -11913,7 +11913,7 @@ msgstr ""
"Si feu servir un encaminador, configureu-lo per que faci servir UPnP\n"
"o direccioneu el port al vostre sistema."
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2810
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2853
msgid "Failed to get a lobby response!"
msgstr "No s'ha rebut resposta de la sala!"
@@ -11973,9 +11973,9 @@ msgstr "Partida d'estratègia"
#: src/loadsave.cpp:250
#: src/multimenu.cpp:502
#: src/multimenu.cpp:1369
-#: src/transporter.cpp:278
-#: src/transporter.cpp:359
-#: src/transporter.cpp:822
+#: src/transporter.cpp:266
+#: src/transporter.cpp:348
+#: src/transporter.cpp:808
msgid "Close"
msgstr "Tanca"
@@ -11997,147 +11997,151 @@ msgstr "El mode de depuració ara està habilitat!"
msgid "Debug mode now disabled!"
msgstr "El mode de depuració ara està deshabilitat!"
-#: src/clparse.cpp:242
+#: src/clparse.cpp:243
msgid "Set configuration directory"
msgstr "Estableix la carpeta de configuració"
-#: src/clparse.cpp:242
+#: src/clparse.cpp:243
msgid "configuration directory"
msgstr "carpeta-configuració"
-#: src/clparse.cpp:243
+#: src/clparse.cpp:244
msgid "Set default data directory"
msgstr "Estableix la carpeta de dades per defecte"
-#: src/clparse.cpp:243
+#: src/clparse.cpp:244
msgid "data directory"
msgstr "carpeta-dades"
-#: src/clparse.cpp:244
+#: src/clparse.cpp:245
msgid "Show debug for given level"
msgstr "Mostra la depuració al nivell indicat"
-#: src/clparse.cpp:244
+#: src/clparse.cpp:245
msgid "debug level"
msgstr "nivell de depuració"
-#: src/clparse.cpp:245
+#: src/clparse.cpp:246
msgid "Log debug output to file"
msgstr "Desa la sortida de depuració en un fitxer"
-#: src/clparse.cpp:245
+#: src/clparse.cpp:246
msgid "file"
msgstr "fitxer"
-#: src/clparse.cpp:246
+#: src/clparse.cpp:247
msgid "Flush all debug output written to stderr"
msgstr "Buida tota la sortida de depuració a stderr"
-#: src/clparse.cpp:247
+#: src/clparse.cpp:248
msgid "Play in fullscreen mode"
msgstr "Juga en mode de pantalla completa"
-#: src/clparse.cpp:248
+#: src/clparse.cpp:249
msgid "Load a specific game"
msgstr "Carrega una partida especifica"
-#: src/clparse.cpp:248
+#: src/clparse.cpp:249
msgid "game-name"
msgstr "nom-partida"
-#: src/clparse.cpp:249
+#: src/clparse.cpp:250
msgid "Show this help message and exit"
msgstr "Mostra aquesta ajuda i surt"
-#: src/clparse.cpp:250
+#: src/clparse.cpp:251
msgid "Enable a global mod"
msgstr "Habilita un mod global"
-#: src/clparse.cpp:250
#: src/clparse.cpp:251
#: src/clparse.cpp:252
+#: src/clparse.cpp:253
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: src/clparse.cpp:251
+#: src/clparse.cpp:252
msgid "Enable a campaign only mod"
msgstr "Habilita un mod només per la campanya"
-#: src/clparse.cpp:252
+#: src/clparse.cpp:253
msgid "Enable a multiplay only mod"
msgstr "Habilita un mod només pel mode multijug."
-#: src/clparse.cpp:253
+#: src/clparse.cpp:254
msgid "Disable asserts"
msgstr "Deshabilita les assercions"
-#: src/clparse.cpp:254
+#: src/clparse.cpp:255
msgid "Causes a crash to test the crash handler"
msgstr "Provoca una fallada per provar-ne el gestor"
-#: src/clparse.cpp:255
+#: src/clparse.cpp:256
msgid "Load a saved game"
msgstr "Carrega una partida desada"
-#: src/clparse.cpp:255
+#: src/clparse.cpp:256
msgid "savegame"
msgstr "partida-desada"
-#: src/clparse.cpp:256
+#: src/clparse.cpp:257
msgid "Play in windowed mode"
msgstr "Juga en mode finestra"
-#: src/clparse.cpp:257
+#: src/clparse.cpp:258
msgid "Show version information and exit"
msgstr "Mostra informació de la versió i surt"
-#: src/clparse.cpp:258
+#: src/clparse.cpp:259
msgid "Set the resolution to use"
msgstr "Estableix la resolució que es farà servir"
-#: src/clparse.cpp:258
+#: src/clparse.cpp:259
msgid "WIDTHxHEIGHT"
msgstr "AMPLADAxALÇADA"
-#: src/clparse.cpp:259
+#: src/clparse.cpp:260
msgid "Enable shadows"
msgstr "Habilita les ombres"
-#: src/clparse.cpp:260
+#: src/clparse.cpp:261
msgid "Disable shadows"
msgstr "Deshabilita les ombres"
-#: src/clparse.cpp:261
+#: src/clparse.cpp:262
msgid "Enable sound"
msgstr "Habilita el so"
-#: src/clparse.cpp:262
+#: src/clparse.cpp:263
msgid "Disable sound"
msgstr "Deshabilita el so"
-#: src/clparse.cpp:263
+#: src/clparse.cpp:264
msgid "connect directly to IP/hostname"
msgstr "Connecta directament a la IP/nom de l'amfitrió"
-#: src/clparse.cpp:263
+#: src/clparse.cpp:264
msgid "host"
msgstr "amfitrió"
-#: src/clparse.cpp:264
+#: src/clparse.cpp:265
msgid "go directly to host screen"
msgstr "Va directament a la pantalla d'amfitrió"
-#: src/clparse.cpp:265
+#: src/clparse.cpp:266
msgid "Enable texture compression"
msgstr "Habilita la compressió de textures"
-#: src/clparse.cpp:266
+#: src/clparse.cpp:267
msgid "Disable texture compression"
msgstr "Deshabilita la compressió de textures"
-#: src/clparse.cpp:267
-msgid "Only use OpenGL 1.5"
-msgstr ""
+#: src/clparse.cpp:268
+msgid "Disable the use of OpenGL shaders"
+msgstr "Deshabilita l'ús de OpenGL shaders"
+
+#: src/clparse.cpp:269
+msgid "Disable the use of OpenGL Vertex Buffer Objects"
+msgstr "Deshabilita l'ús de la memòria intermèdia d'objectes OpenGL Vertex"
#: src/cmddroid.cpp:110
msgid "Commander needs a higher level to command more units"
@@ -12313,34 +12317,34 @@ msgstr "Sistemes"
msgid "Delete Template"
msgstr "Esborra plantilla"
-#: src/display3d.cpp:656
+#: src/display3d.cpp:674
msgid "Player left"
msgstr "Ha marxat un jugador"
-#: src/display3d.cpp:660
+#: src/display3d.cpp:678
msgid "Player dropped"
msgstr "Ha caigut un jugador"
-#: src/display3d.cpp:664
-#: src/multiint.cpp:2310
+#: src/display3d.cpp:682
+#: src/multiint.cpp:2312
msgid "Waiting for other players"
msgstr "S'està esperant els altres jugadors"
-#: src/display3d.cpp:669
+#: src/display3d.cpp:687
msgid "Out of sync"
msgstr "S'ha perdut el sincronisme"
-#: src/display.cpp:1634
+#: src/display.cpp:1566
msgid "Cannot Build. Oil Resource Burning."
msgstr "No es pot construir. El pou de petroli està incendiat."
-#: src/display.cpp:1822
-#: src/display.cpp:2372
+#: src/display.cpp:1753
+#: src/display.cpp:2250
#, c-format
msgid "%s - Damage %d%% - Experience %.1f, %s"
msgstr "%s - Desperfectes %d%% - Experiència %.1f, %s"
-#: src/display.cpp:1838
+#: src/display.cpp:1769
#, c-format
msgid "%s - Allied - Damage %d%% - Experience %d, %s"
msgstr "%s - Aliat - Desperfectes %d%% - Experiència %d, %s"
@@ -12473,14 +12477,14 @@ msgstr "APRENENTATGE"
#. TRANSLATORS: "Return", in this context, means "return to previous screen/menu"
#: src/frontend.cpp:191
#: src/frontend.cpp:253
-#: src/frontend.cpp:398
-#: src/frontend.cpp:470
-#: src/frontend.cpp:611
-#: src/frontend.cpp:757
-#: src/frontend.cpp:903
-#: src/frontend.cpp:1160
-#: src/frontend.cpp:1314
-#: src/frontend.cpp:1334
+#: src/frontend.cpp:399
+#: src/frontend.cpp:471
+#: src/frontend.cpp:612
+#: src/frontend.cpp:758
+#: src/frontend.cpp:904
+#: src/frontend.cpp:1161
+#: src/frontend.cpp:1315
+#: src/frontend.cpp:1335
msgctxt "menu"
msgid "Return"
msgstr "Torna"
@@ -12513,319 +12517,319 @@ msgstr "UN JUGADOR"
msgid "Campaign videos are missing! Get them from http://wz2100.net"
msgstr "Falten els vídeos de la campanya! Obteniu-los a http://wz2100.net"
-#: src/frontend.cpp:333
+#: src/frontend.cpp:334
#: src/ingameop.cpp:504
msgid "Load Campaign Saved Game"
msgstr "Carrega una campanya desada"
-#: src/frontend.cpp:339
+#: src/frontend.cpp:340
#: src/ingameop.cpp:508
msgid "Load Skirmish Saved Game"
msgstr "Carrega una escaramussa desada"
-#: src/frontend.cpp:393
+#: src/frontend.cpp:394
msgid "MULTI PLAYER"
msgstr "JOC EN XARXA"
-#: src/frontend.cpp:395
+#: src/frontend.cpp:396
msgid "Host Game"
msgstr "Crea una partida"
-#: src/frontend.cpp:396
+#: src/frontend.cpp:397
msgid "Join Game"
msgstr "Uneix-te a una partida"
-#: src/frontend.cpp:401
+#: src/frontend.cpp:402
msgid "TCP PORT 2100 MUST BE OPENED IN YOUR FIREWALL / ROUTER TO HOST GAMES!"
msgstr "El vostre tallafocs/encaminador ha de tenir el port TCP 2100 obert per hostatjar partides!"
-#: src/frontend.cpp:463
-#: src/multiint.cpp:1440
+#: src/frontend.cpp:464
+#: src/multiint.cpp:1442
msgid "OPTIONS"
msgstr "OPCIONS"
-#: src/frontend.cpp:464
+#: src/frontend.cpp:465
msgid "Game Options"
msgstr "Opcions del joc"
-#: src/frontend.cpp:465
+#: src/frontend.cpp:466
msgid "Graphics Options"
msgstr "Opcions dels gràfics"
-#: src/frontend.cpp:466
+#: src/frontend.cpp:467
msgid "Video Options"
msgstr "Opcions dels vídeos"
-#: src/frontend.cpp:467
+#: src/frontend.cpp:468
#: src/ingameop.cpp:268
msgid "Audio Options"
msgstr "Opcions de l'àudio"
-#: src/frontend.cpp:468
+#: src/frontend.cpp:469
msgid "Mouse Options"
msgstr "Opcions del ratolí"
-#: src/frontend.cpp:469
+#: src/frontend.cpp:470
msgid "Key Mappings"
msgstr "Mapatge de tecles"
-#: src/frontend.cpp:529
+#: src/frontend.cpp:530
msgid "Video Playback"
msgstr "Reprod. dels vídeos"
-#: src/frontend.cpp:533
-#: src/frontend.cpp:685
+#: src/frontend.cpp:534
+#: src/frontend.cpp:686
msgid "1X"
msgstr "1X"
-#: src/frontend.cpp:537
-#: src/frontend.cpp:675
+#: src/frontend.cpp:538
+#: src/frontend.cpp:676
msgid "2X"
msgstr "2X"
-#: src/frontend.cpp:541
-#: src/frontend.cpp:680
-#: src/frontend.cpp:831
-#: src/frontend.cpp:926
+#: src/frontend.cpp:542
+#: src/frontend.cpp:681
+#: src/frontend.cpp:832
+#: src/frontend.cpp:927
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pant. completa"
-#: src/frontend.cpp:550
+#: src/frontend.cpp:551
msgid "Scanlines"
msgstr "Línies d'escaneig"
-#: src/frontend.cpp:554
-#: src/frontend.cpp:575
-#: src/frontend.cpp:583
-#: src/frontend.cpp:599
-#: src/frontend.cpp:629
-#: src/frontend.cpp:647
-#: src/frontend.cpp:665
-#: src/frontend.cpp:710
-#: src/frontend.cpp:856
-#: src/frontend.cpp:866
-#: src/frontend.cpp:896
-#: src/frontend.cpp:950
-#: src/frontend.cpp:1011
-#: src/frontend.cpp:1054
-#: src/frontend.cpp:1067
-#: src/frontend.cpp:1117
-#: src/frontend.cpp:1129
-#: src/frontend.cpp:1141
-#: src/frontend.cpp:1176
-#: src/frontend.cpp:1189
-#: src/frontend.cpp:1203
+#: src/frontend.cpp:555
+#: src/frontend.cpp:576
+#: src/frontend.cpp:584
+#: src/frontend.cpp:600
+#: src/frontend.cpp:630
+#: src/frontend.cpp:648
+#: src/frontend.cpp:666
+#: src/frontend.cpp:711
+#: src/frontend.cpp:857
+#: src/frontend.cpp:867
+#: src/frontend.cpp:897
+#: src/frontend.cpp:951
+#: src/frontend.cpp:1012
+#: src/frontend.cpp:1055
+#: src/frontend.cpp:1068
+#: src/frontend.cpp:1118
+#: src/frontend.cpp:1130
+#: src/frontend.cpp:1142
+#: src/frontend.cpp:1177
+#: src/frontend.cpp:1190
+#: src/frontend.cpp:1204
msgid "Off"
msgstr "Inactiu"
-#: src/frontend.cpp:558
-#: src/frontend.cpp:700
+#: src/frontend.cpp:559
+#: src/frontend.cpp:701
msgid "50%"
msgstr "50%"
-#: src/frontend.cpp:562
-#: src/frontend.cpp:705
+#: src/frontend.cpp:563
+#: src/frontend.cpp:706
#: src/multiplay.cpp:1981
msgid "Black"
msgstr "Negre"
-#: src/frontend.cpp:568
+#: src/frontend.cpp:569
msgid "Screen Shake"
msgstr "Tremolor de pant."
-#: src/frontend.cpp:571
-#: src/frontend.cpp:587
-#: src/frontend.cpp:595
-#: src/frontend.cpp:634
-#: src/frontend.cpp:652
-#: src/frontend.cpp:661
-#: src/frontend.cpp:852
-#: src/frontend.cpp:892
-#: src/frontend.cpp:1016
-#: src/frontend.cpp:1050
-#: src/frontend.cpp:1072
-#: src/frontend.cpp:1113
-#: src/frontend.cpp:1125
-#: src/frontend.cpp:1137
-#: src/frontend.cpp:1181
-#: src/frontend.cpp:1194
-#: src/frontend.cpp:1208
+#: src/frontend.cpp:572
+#: src/frontend.cpp:588
+#: src/frontend.cpp:596
+#: src/frontend.cpp:635
+#: src/frontend.cpp:653
+#: src/frontend.cpp:662
+#: src/frontend.cpp:853
+#: src/frontend.cpp:893
+#: src/frontend.cpp:1017
+#: src/frontend.cpp:1051
+#: src/frontend.cpp:1073
+#: src/frontend.cpp:1114
+#: src/frontend.cpp:1126
+#: src/frontend.cpp:1138
+#: src/frontend.cpp:1182
+#: src/frontend.cpp:1195
+#: src/frontend.cpp:1209
msgid "On"
msgstr "Actiu"
-#: src/frontend.cpp:580
+#: src/frontend.cpp:581
msgid "Subtitles"
msgstr "Subtitols"
-#: src/frontend.cpp:592
+#: src/frontend.cpp:593
msgid "Shadows"
msgstr "Ombres"
-#: src/frontend.cpp:603
-#: src/frontend.cpp:1341
+#: src/frontend.cpp:604
+#: src/frontend.cpp:1342
msgid "Radar"
msgstr "Radar"
-#: src/frontend.cpp:604
-#: src/frontend.cpp:717
-#: src/frontend.cpp:1342
+#: src/frontend.cpp:605
+#: src/frontend.cpp:718
+#: src/frontend.cpp:1343
msgid "Rotating"
msgstr "Giratori"
-#: src/frontend.cpp:604
-#: src/frontend.cpp:717
-#: src/frontend.cpp:1342
+#: src/frontend.cpp:605
+#: src/frontend.cpp:718
+#: src/frontend.cpp:1343
msgid "Fixed"
msgstr "Fixe"
-#: src/frontend.cpp:607
+#: src/frontend.cpp:608
msgid "GRAPHICS OPTIONS"
msgstr "OPCIONS DELS GRÀFICS"
-#: src/frontend.cpp:745
+#: src/frontend.cpp:746
#: src/ingameop.cpp:168
msgid "Voice Volume"
msgstr "Volum veu"
-#: src/frontend.cpp:749
+#: src/frontend.cpp:750
#: src/ingameop.cpp:173
msgid "FX Volume"
msgstr "Volum efectes"
-#: src/frontend.cpp:753
+#: src/frontend.cpp:754
#: src/ingameop.cpp:178
msgid "Music Volume"
msgstr "Volum música"
-#: src/frontend.cpp:760
+#: src/frontend.cpp:761
msgid "AUDIO OPTIONS"
msgstr "OPCIONS DE L'ÀUDIO"
-#: src/frontend.cpp:824
+#: src/frontend.cpp:825
msgid "* Takes effect on game restart"
msgstr "* Té efecte quan reinicieu"
-#: src/frontend.cpp:827
+#: src/frontend.cpp:828
msgid "Graphics Mode*"
msgstr "Mode gràfic*"
-#: src/frontend.cpp:835
-#: src/frontend.cpp:921
+#: src/frontend.cpp:836
+#: src/frontend.cpp:922
msgid "Windowed"
msgstr "Finestra"
-#: src/frontend.cpp:839
+#: src/frontend.cpp:840
msgid "Resolution*"
msgstr "Resolució*"
-#: src/frontend.cpp:844
+#: src/frontend.cpp:845
msgid "Texture size"
msgstr "Mida de la textura"
-#: src/frontend.cpp:848
+#: src/frontend.cpp:849
msgid "Vertical sync"
msgstr "Sincro. vertical"
-#: src/frontend.cpp:883
-#: src/frontend.cpp:956
+#: src/frontend.cpp:884
+#: src/frontend.cpp:957
msgid "Unsupported"
msgstr "No és compatible"
-#: src/frontend.cpp:888
+#: src/frontend.cpp:889
msgid "Shaders"
msgstr "Shaders"
-#: src/frontend.cpp:900
+#: src/frontend.cpp:901
msgid "VIDEO OPTIONS"
msgstr "OPCIONS DE VIDEO"
-#: src/frontend.cpp:1110
+#: src/frontend.cpp:1111
msgid "Reverse Rotation"
msgstr "Rotació inversa"
-#: src/frontend.cpp:1121
+#: src/frontend.cpp:1122
msgid "Trap Cursor"
msgstr "Captura el cursor"
-#: src/frontend.cpp:1134
+#: src/frontend.cpp:1135
msgid "Switch Mouse Buttons"
msgstr "Intercanvia els botons"
-#: src/frontend.cpp:1146
+#: src/frontend.cpp:1147
msgid "Rotate Screen"
msgstr "Rota la pantalla"
-#: src/frontend.cpp:1149
-#: src/frontend.cpp:1222
+#: src/frontend.cpp:1150
+#: src/frontend.cpp:1223
msgid "Middle Mouse"
msgstr "Botó del mig"
-#: src/frontend.cpp:1153
-#: src/frontend.cpp:1217
+#: src/frontend.cpp:1154
+#: src/frontend.cpp:1218
msgid "Right Mouse"
msgstr "Botó dret"
-#: src/frontend.cpp:1157
+#: src/frontend.cpp:1158
msgid "MOUSE OPTIONS"
msgstr "OPCIONS DEL RATOLÍ"
-#: src/frontend.cpp:1257
-#: src/frontend.cpp:1335
+#: src/frontend.cpp:1258
+#: src/frontend.cpp:1336
msgid "Language"
msgstr "Idioma"
-#: src/frontend.cpp:1261
-#: src/frontend.cpp:1339
+#: src/frontend.cpp:1262
+#: src/frontend.cpp:1340
msgid "Difficulty"
msgstr "Dificultat"
-#: src/frontend.cpp:1265
-#: src/frontend.cpp:1346
-#: src/frontend.cpp:1378
+#: src/frontend.cpp:1266
+#: src/frontend.cpp:1347
+#: src/frontend.cpp:1379
#: src/multiint.cpp:214
msgid "Easy"
msgstr "Fàcil"
-#: src/frontend.cpp:1268
-#: src/frontend.cpp:1349
-#: src/frontend.cpp:1370
+#: src/frontend.cpp:1269
+#: src/frontend.cpp:1350
+#: src/frontend.cpp:1371
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
-#: src/frontend.cpp:1272
-#: src/frontend.cpp:1352
-#: src/frontend.cpp:1374
+#: src/frontend.cpp:1273
+#: src/frontend.cpp:1353
+#: src/frontend.cpp:1375
#: src/multiint.cpp:214
msgid "Hard"
msgstr "Difícil"
-#: src/frontend.cpp:1277
-#: src/frontend.cpp:1340
+#: src/frontend.cpp:1278
+#: src/frontend.cpp:1341
msgid "Scroll Speed"
msgstr "Veloc. desplaçament"
-#: src/frontend.cpp:1281
-#: src/frontend.cpp:1336
+#: src/frontend.cpp:1282
+#: src/frontend.cpp:1337
msgid "Unit Colour:"
msgstr "Color de les unitats:"
-#: src/frontend.cpp:1301
-#: src/frontend.cpp:1337
+#: src/frontend.cpp:1302
+#: src/frontend.cpp:1338
msgid "Campaign"
msgstr "Campanya"
-#: src/frontend.cpp:1311
-#: src/frontend.cpp:1338
+#: src/frontend.cpp:1312
+#: src/frontend.cpp:1339
msgid "Skirmish/Multiplayer"
msgstr "Escaramussa/multijugador"
-#: src/frontend.cpp:1317
-#: src/frontend.cpp:1333
+#: src/frontend.cpp:1318
+#: src/frontend.cpp:1334
msgid "GAME OPTIONS"
msgstr "OPCIONS DE JOC"
-#: src/frontend.cpp:1478
-#: src/multiint.cpp:2578
+#: src/frontend.cpp:1479
+#: src/multiint.cpp:2580
msgid "Mod: "
msgstr "Mod:"
@@ -12884,7 +12888,7 @@ msgid "Build (F3)"
msgstr "Construcció (F3)"
#: src/hci.cpp:3431
-#: src/multiint.cpp:1550
+#: src/multiint.cpp:1552
#: src/multimenu.cpp:804
msgid "Power"
msgstr "Energia"
@@ -13027,7 +13031,7 @@ msgstr "Carrega una part."
#: src/ingameop.cpp:277
#: src/ingameop.cpp:284
-#: src/mission.cpp:2600
+#: src/mission.cpp:2551
msgid "Save Game"
msgstr "Desa la partida"
@@ -13481,7 +13485,7 @@ msgstr "MAPATGE DE TECLES"
#: src/keyedit.cpp:378
#: src/multiint.cpp:761
#: src/multiint.cpp:1230
-#: src/multiint.cpp:1636
+#: src/multiint.cpp:1638
msgid "Return To Previous Screen"
msgstr "Torna a la pantalla anterior"
@@ -14006,42 +14010,42 @@ msgstr "Commuta el mode de conducció"
msgid "Could not save game!"
msgstr "No s'ha pogut desar el joc!"
-#: src/mission.cpp:2039
+#: src/mission.cpp:1984
msgid "Load Transport"
msgstr "Carrega el transport"
-#: src/mission.cpp:2427
+#: src/mission.cpp:2378
msgid "OBJECTIVE ACHIEVED by cheating!"
msgstr "HEU ASSOLIT L'OBJECTIU fent trampes!"
-#: src/mission.cpp:2427
+#: src/mission.cpp:2378
msgid "OBJECTIVE ACHIEVED"
msgstr "HEU ASSOLIT L'OBJECTIU"
-#: src/mission.cpp:2433
+#: src/mission.cpp:2384
msgid "OBJECTIVE FAILED--and you cheated!"
msgstr "HEU FRACASSAT -- i heu fet trampes!"
-#: src/mission.cpp:2433
+#: src/mission.cpp:2384
msgid "OBJECTIVE FAILED"
msgstr "HEU FRACASSAT"
-#: src/mission.cpp:2458
-#: src/mission.cpp:2502
-#: src/mission.cpp:2614
+#: src/mission.cpp:2409
+#: src/mission.cpp:2453
+#: src/mission.cpp:2564
msgid "Quit To Main Menu"
msgstr "Torna al menú principal"
-#: src/mission.cpp:2466
+#: src/mission.cpp:2417
msgid "Continue Game"
msgstr "Continua jugant"
-#: src/mission.cpp:2496
-#: src/mission.cpp:2597
+#: src/mission.cpp:2447
+#: src/mission.cpp:2548
msgid "Load Saved Game"
msgstr "Carrega una partida desada"
-#: src/mission.cpp:2565
+#: src/mission.cpp:2516
msgid "GAME SAVED :"
msgstr "S'HA DESAT LA PARTIDA:"
@@ -14228,280 +14232,290 @@ msgstr "Ciborgs deshabilitats"
msgid "VTOLs disabled."
msgstr "Convertiplans deshabilitats."
-#: src/multiint.cpp:1445
-#: src/multiint.cpp:1454
+#: src/multiint.cpp:1399
+#, fuzzy
+msgid "Satellite Uplink disabled."
+msgstr "Centre de connexió del satèl·lit"
+
+#: src/multiint.cpp:1400
+#, fuzzy
+msgid "Laser Satellite disabled."
+msgstr "Comand. de làser per satèl·lit"
+
+#: src/multiint.cpp:1447
+#: src/multiint.cpp:1456
msgid "Select Game Name"
msgstr "Selecciona el nom de la partida"
-#: src/multiint.cpp:1446
+#: src/multiint.cpp:1448
msgid "One-Player Skirmish"
msgstr "Batussa d'un jugador"
-#: src/multiint.cpp:1457
+#: src/multiint.cpp:1459
msgid "Select Map"
msgstr "Selecciona el mapa"
-#: src/multiint.cpp:1468
+#: src/multiint.cpp:1470
msgid "Password is already set!"
msgstr "Ja heu posat la contrasenya!"
-#: src/multiint.cpp:1476
+#: src/multiint.cpp:1478
msgid "Click to set Password"
msgstr "Clica per posar una contrasenya"
-#: src/multiint.cpp:1481
-#: src/multiint.cpp:1482
+#: src/multiint.cpp:1483
+#: src/multiint.cpp:1484
msgid "Scavengers"
msgstr "Carronyaires"
-#: src/multiint.cpp:1484
+#: src/multiint.cpp:1486
msgid "No Scavengers"
msgstr "Sense carronyaires"
-#: src/multiint.cpp:1514
+#: src/multiint.cpp:1516
msgid "Select Player Name"
msgstr "Selecciona el nom del jugador"
-#: src/multiint.cpp:1517
+#: src/multiint.cpp:1519
#: src/multimenu.cpp:797
msgid "Alliances"
msgstr "Aliances"
-#: src/multiint.cpp:1520
+#: src/multiint.cpp:1522
msgid "No Alliances"
msgstr "Sense aliances"
-#: src/multiint.cpp:1522
+#: src/multiint.cpp:1524
msgid "Allow Alliances"
msgstr "Permet aliances"
-#: src/multiint.cpp:1526
+#: src/multiint.cpp:1528
msgid "Locked Teams"
msgstr "Equips tancats"
-#: src/multiint.cpp:1552
+#: src/multiint.cpp:1554
msgid "Low Power Levels"
msgstr "Nivell baix d'energia"
-#: src/multiint.cpp:1554
+#: src/multiint.cpp:1556
msgid "Medium Power Levels"
msgstr "Nivell mig d'energia"
-#: src/multiint.cpp:1556
+#: src/multiint.cpp:1558
msgid "High Power Levels"
msgstr "Nivell alt d'energia"
-#: src/multiint.cpp:1588
+#: src/multiint.cpp:1590
msgid "Base"
msgstr "Base"
-#: src/multiint.cpp:1590
+#: src/multiint.cpp:1592
msgid "Start with No Bases"
msgstr "Comença sense bases"
-#: src/multiint.cpp:1592
+#: src/multiint.cpp:1594
msgid "Start with Bases"
msgstr "Comença amb bases"
-#: src/multiint.cpp:1594
+#: src/multiint.cpp:1596
msgid "Start with Advanced Bases"
msgstr "Comença amb bases avançades"
-#: src/multiint.cpp:1626
+#: src/multiint.cpp:1628
msgid "Map Preview"
msgstr "Mostra el mapa"
-#: src/multiint.cpp:1628
+#: src/multiint.cpp:1630
msgid "Click to see Map"
msgstr "Feu clic per veure el mapa"
-#: src/multiint.cpp:1641
#: src/multiint.cpp:1643
+#: src/multiint.cpp:1645
msgid "Start Hosting Game"
msgstr "Comença a hostatjar la partida"
-#: src/multiint.cpp:1650
-#: src/multiint.cpp:1654
+#: src/multiint.cpp:1652
+#: src/multiint.cpp:1656
msgid "Show Structure Limits"
msgstr "Mostra els límits d'estructures"
-#: src/multiint.cpp:1650
-#: src/multiint.cpp:1654
+#: src/multiint.cpp:1652
+#: src/multiint.cpp:1656
msgid "Set Structure Limits"
msgstr "Configura els límits d'estructures"
-#: src/multiint.cpp:1731
+#: src/multiint.cpp:1733
msgid "DIFFICULTY"
msgstr "DIFICULTAT"
-#: src/multiint.cpp:1745
+#: src/multiint.cpp:1747
msgid "Less aggressive"
msgstr "Poc agressiu"
-#: src/multiint.cpp:1746
+#: src/multiint.cpp:1748
msgid "Plays nice"
msgstr "Juga bé"
-#: src/multiint.cpp:1747
+#: src/multiint.cpp:1749
msgid "No holds barred"
msgstr "Sense limitacions"
-#: src/multiint.cpp:1748
+#: src/multiint.cpp:1750
msgid "Starts with advantages"
msgstr "Comença amb avançantatges"
-#: src/multiint.cpp:1776
+#: src/multiint.cpp:1778
msgid "CHOOSE AI"
msgstr "ESCULL IA"
-#: src/multiint.cpp:1792
+#: src/multiint.cpp:1794
msgid "Allow human players to join in this slot"
msgstr "Permet a jugadors humans unir-se en aquest espai"
-#: src/multiint.cpp:1800
+#: src/multiint.cpp:1802
msgid "Leave this slot unused"
msgstr "Deixa buit aquest espai"
-#: src/multiint.cpp:2252
+#: src/multiint.cpp:2254
msgid "Team"
msgstr "Equip"
-#: src/multiint.cpp:2295
+#: src/multiint.cpp:2297
msgid "You cannot change difficulty in a challenge"
msgstr "No podeu canviar la dificultat en un desafiament"
-#: src/multiint.cpp:2295
+#: src/multiint.cpp:2297
msgid "Click to change difficulty"
msgstr "Feu clic per canviar la dificultat"
-#: src/multiint.cpp:2310
+#: src/multiint.cpp:2312
msgid "Waiting for player"
msgstr "S'està esperant el jugador"
-#: src/multiint.cpp:2310
+#: src/multiint.cpp:2312
msgid "Player is ready"
msgstr "El jugador està preparat"
-#: src/multiint.cpp:2310
+#: src/multiint.cpp:2312
msgid "Click when ready"
msgstr "Feu clic quan estigueu preparat"
-#: src/multiint.cpp:2317
+#: src/multiint.cpp:2319
msgid "READY?"
msgstr "PREPARAT?"
-#: src/multiint.cpp:2361
+#: src/multiint.cpp:2363
msgid "PLAYERS"
msgstr "JUGADORS"
-#: src/multiint.cpp:2396
+#: src/multiint.cpp:2398
msgid "Click to change to this slot"
msgstr "Feu clic per canviar aquest espai"
-#: src/multiint.cpp:2424
+#: src/multiint.cpp:2426
msgid "Choose Team"
msgstr "Escolliu equip"
-#: src/multiint.cpp:2454
+#: src/multiint.cpp:2456
msgid "Click to change player colour"
msgstr "Feu clic per canviar el color del jugador"
-#: src/multiint.cpp:2482
+#: src/multiint.cpp:2484
msgid "Click to change player position"
msgstr "Feu clic per canviar la posició del jugador"
-#: src/multiint.cpp:2486
+#: src/multiint.cpp:2488
msgid "Click to change AI"
msgstr "Feu clic per canviar la IA"
-#: src/multiint.cpp:2551
+#: src/multiint.cpp:2553
msgid "CHAT"
msgstr "XAT"
-#: src/multiint.cpp:2583
+#: src/multiint.cpp:2585
msgid "All players need to have the same mods to join your game."
msgstr "Tots els jugadors han de tenir els mateixos modificadors per unir-se a la partida."
-#: src/multiint.cpp:2624
+#: src/multiint.cpp:2626
msgid "Connecting to the lobby server..."
msgstr "S'està connectant al servidor de sales..."
-#: src/multiint.cpp:2770
+#: src/multiint.cpp:2772
#, c-format
msgid "*** password [%s] is now required! ***"
msgstr "*** ara cal la contrassenya [%s] ***"
-#: src/multiint.cpp:2778
+#: src/multiint.cpp:2780
msgid "*** password is NOT required! ***"
msgstr "*** ara NO cal contrassenya! ***"
-#: src/multiint.cpp:2994
+#: src/multiint.cpp:2996
msgid "Sorry! Failed to host the game."
msgstr "Ho lamento! No s'ha pogut crear la partida."
-#: src/multiint.cpp:3116
+#: src/multiint.cpp:3118
msgid "'Locked Teams' mode enabled"
msgstr "S'ha habilitat el mode «equips tancats»"
-#: src/multiint.cpp:3144
-#: src/multiint.cpp:3213
+#: src/multiint.cpp:3146
+#: src/multiint.cpp:3215
#: src/multimenu.cpp:1492
#, c-format
msgid "The host has kicked %s from the game!"
msgstr "L'amfitrió ha fet fora %s de la partida!"
-#: src/multiint.cpp:3279
+#: src/multiint.cpp:3282
msgid "Host is Starting Game"
msgstr "L'amfitrió està iniciant la partida"
-#: src/multiint.cpp:3882
+#: src/multiint.cpp:3885
msgid "Can't connect to lobby server!"
msgstr "No s'ha pogut connectar al servidor de sales!"
-#: src/multiint.cpp:3974
+#: src/multiint.cpp:3977
#, c-format
msgid "Mods: %s"
msgstr "Modificadors: %s"
-#: src/multiint.cpp:3981
+#: src/multiint.cpp:3984
msgid "Mods: None!"
msgstr "Modificadors: Cap!"
-#: src/multiint.cpp:3991
+#: src/multiint.cpp:3994
#, c-format
msgid "Version: %s"
msgstr "Versió: %s"
-#: src/multiint.cpp:4042
+#: src/multiint.cpp:4045
#, c-format
msgid "Click to take player slot %d"
msgstr "Feu clic per agafar l'espai de jugador %d"
-#: src/multiint.cpp:4051
-#: src/multiint.cpp:4253
+#: src/multiint.cpp:4054
+#: src/multiint.cpp:4256
msgid "Open"
msgstr "Obert"
-#: src/multiint.cpp:4051
-#: src/multiint.cpp:4254
+#: src/multiint.cpp:4054
+#: src/multiint.cpp:4257
msgid "Closed"
msgstr "Tancat"
-#: src/multiint.cpp:4102
+#: src/multiint.cpp:4105
#, c-format
msgid "Sending Map: %d%% "
msgstr "S'està enviant el mapa: %d%%"
-#: src/multiint.cpp:4110
+#: src/multiint.cpp:4113
#, c-format
msgid "Map: %d%% downloaded"
msgstr "Mapa: %d%% descarregat"
-#: src/multiint.cpp:4136
+#: src/multiint.cpp:4139
msgid "HOST"
msgstr "AMFITRIÓ"
-#: src/multiint.cpp:4143
+#: src/multiint.cpp:4146
#: src/multimenu.cpp:811
msgid "Ping"
msgstr "Ping"
@@ -14949,16 +14963,16 @@ msgstr "Recompensa de reparació - Reparació"
msgid "Repair Facility Award - Nothing"
msgstr "Recompensa de reparació - Res"
-#: src/transporter.cpp:396
-#: src/transporter.cpp:445
+#: src/transporter.cpp:385
+#: src/transporter.cpp:434
msgid "Launch Transport"
msgstr "Inicia el transport"
-#: src/transporter.cpp:1407
+#: src/transporter.cpp:1380
msgid "There is not enough room in the Transport!"
msgstr "No hi ha prou espai al transport!"
-#: src/transporter.cpp:1650
+#: src/transporter.cpp:1606
msgid "Reinforcements landing"
msgstr "Estan aterrant els reforços"
@@ -14982,12 +14996,6 @@ msgstr " - Construcció %s"
msgid "Version %s-%s%s%s%s"
msgstr "Versió %s-%s%s%s%s"
-#~ msgid "Disable the use of OpenGL shaders"
-#~ msgstr "Deshabilita l'ús de OpenGL shaders"
-
-#~ msgid "Disable the use of OpenGL Vertex Buffer Objects"
-#~ msgstr "Deshabilita l'ús de la memòria intermèdia d'objectes OpenGL Vertex"
-
#, fuzzy
#~ msgid "Unit Colour (SP)"
#~ msgstr "Color de les unitats"
View
788 po/cs.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: warzone2100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: warzone2100-project@lists.sourceforge.net\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-20 01:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-08 00:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-09 16:05+0000\n"
"Last-Translator: Lubos <alvinx12@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -11973,25 +11973,25 @@ msgstr ""
msgid "System locale"
msgstr "Systémové místo"
-#: lib/ivis_opengl/screen.cpp:183
+#: lib/ivis_opengl/screen.cpp:187
msgid "OpenGL GLSL shader version 1.20 is not supported by your system. Some things may look wrong. Please upgrade your graphics driver/hardware, if possible."
msgstr ""
-#: lib/ivis_opengl/screen.cpp:189
-msgid "OpenGL 1.2 + VBO + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
+#: lib/ivis_opengl/screen.cpp:193
+msgid "OpenGL 1.2 + TEC is not supported by your system. The game requires this. Please upgrade your graphics drivers/hardware, if possible."
msgstr ""
-#: lib/netplay/netplay.cpp:204
-#: lib/netplay/netplay.cpp:1059
+#: lib/netplay/netplay.cpp:205
+#: lib/netplay/netplay.cpp:1068
msgid "Enter password here"
msgstr ""
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2105
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2124
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not resolve masterserver name (%s)!"
msgstr "Nahrát uloženou hru"
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2127
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2146
#, c-format
msgid ""
"Error connecting to the lobby server: %s.\n"
@@ -12000,7 +12000,7 @@ msgid ""
" or to forward the port to your system."
msgstr ""
-#: lib/netplay/netplay.cpp:2800
+#: lib/netplay/netplay.cpp:2853
msgid "Failed to get a lobby response!"
msgstr ""
@@ -12049,19 +12049,19 @@ msgid "Strategy Game"
msgstr "Uložit hru"
#: src/challenge.cpp:222
-#: src/hci.cpp:917
-#: src/hci.cpp:3366
-#: src/hci.cpp:3489
-#: src/hci.cpp:3926
-#: src/hci.cpp:4930
+#: src/hci.cpp:915
+#: src/hci.cpp:3375
+#: src/hci.cpp:3498
+#: src/hci.cpp:3935
+#: src/hci.cpp:4939
#: src/intelmap.cpp:531
#: src/intorder.cpp:727
#: src/loadsave.cpp:250
#: src/multimenu.cpp:502
#: src/multimenu.cpp:1369
-#: src/transporter.cpp:278
-#: src/transporter.cpp:359
-#: src/transporter.cpp:822
+#: src/transporter.cpp:266
+#: src/transporter.cpp:348
+#: src/transporter.cpp:808
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
@@ -12083,148 +12083,152 @@ msgstr ""
msgid "Debug mode now disabled!"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:242
+#: src/clparse.cpp:243
msgid "Set configuration directory"
msgstr "Nastavit adresář s konfigurací"
-#: src/clparse.cpp:242
+#: src/clparse.cpp:243
msgid "configuration directory"
msgstr "adresář s konfigurací"
-#: src/clparse.cpp:243
+#: src/clparse.cpp:244
msgid "Set default data directory"
msgstr "Nastavit výchozí datový adresář"
-#: src/clparse.cpp:243
+#: src/clparse.cpp:244
msgid "data directory"
msgstr "datový adresář"
-#: src/clparse.cpp:244
+#: src/clparse.cpp:245
msgid "Show debug for given level"
msgstr "Ukázat informace pro danou ladící úroveň"
-#: src/clparse.cpp:244
+#: src/clparse.cpp:245
msgid "debug level"
msgstr "ladící úroveň"
-#: src/clparse.cpp:245
+#: src/clparse.cpp:246
msgid "Log debug output to file"
msgstr "Zapiš ladící výstup do souboru"
-#: src/clparse.cpp:245
+#: src/clparse.cpp:246
msgid "file"
msgstr "soubor"
-#: src/clparse.cpp:246
+#: src/clparse.cpp:247
msgid "Flush all debug output written to stderr"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:247
+#: src/clparse.cpp:248
msgid "Play in fullscreen mode"
msgstr "Spustit hru v celoobrazovkovém režimu"
-#: src/clparse.cpp:248
+#: src/clparse.cpp:249
msgid "Load a specific game"
msgstr "Nahrát určitou hru"
-#: src/clparse.cpp:248
+#: src/clparse.cpp:249
#, fuzzy
msgid "game-name"
msgstr "Jméno-hry"
-#: src/clparse.cpp:249
+#: src/clparse.cpp:250
msgid "Show this help message and exit"
msgstr "Ukázat tuto nápovědu a skončit"
-#: src/clparse.cpp:250
+#: src/clparse.cpp:251
msgid "Enable a global mod"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:250
#: src/clparse.cpp:251
#: src/clparse.cpp:252
+#: src/clparse.cpp:253
msgid "mod"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:251
+#: src/clparse.cpp:252
msgid "Enable a campaign only mod"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:252
+#: src/clparse.cpp:253
msgid "Enable a multiplay only mod"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:253
+#: src/clparse.cpp:254
#, fuzzy
msgid "Disable asserts"
msgstr "Zakázat stíny"
-#: src/clparse.cpp:254
+#: src/clparse.cpp:255
msgid "Causes a crash to test the crash handler"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:255
+#: src/clparse.cpp:256
msgid "Load a saved game"
msgstr "Nahrát uloženou hru"
-#: src/clparse.cpp:255
+#: src/clparse.cpp:256
msgid "savegame"
msgstr "uložená hra"
-#: src/clparse.cpp:256
+#: src/clparse.cpp:257
msgid "Play in windowed mode"
msgstr "Spustit hru v okně"
-#: src/clparse.cpp:257
+#: src/clparse.cpp:258
msgid "Show version information and exit"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:258
+#: src/clparse.cpp:259
msgid "Set the resolution to use"
msgstr "Použít zvolené rozlišení"
-#: src/clparse.cpp:258
+#: src/clparse.cpp:259
msgid "WIDTHxHEIGHT"
msgstr "ŠÍŘKAxVÝŠKA"
-#: src/clparse.cpp:259
+#: src/clparse.cpp:260
msgid "Enable shadows"
msgstr "Povolit stíny"
-#: src/clparse.cpp:260
+#: src/clparse.cpp:261
msgid "Disable shadows"
msgstr "Zakázat stíny"
-#: src/clparse.cpp:261
+#: src/clparse.cpp:262
msgid "Enable sound"
msgstr "Povolit zvuk"
-#: src/clparse.cpp:262
+#: src/clparse.cpp:263
msgid "Disable sound"
msgstr "Zakázat zvuk"
-#: src/clparse.cpp:263
+#: src/clparse.cpp:264
msgid "connect directly to IP/hostname"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:263
+#: src/clparse.cpp:264
msgid "host"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:264
+#: src/clparse.cpp:265
msgid "go directly to host screen"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:265
+#: src/clparse.cpp:266
msgid "Enable texture compression"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:266
+#: src/clparse.cpp:267
msgid "Disable texture compression"
msgstr ""
-#: src/clparse.cpp:267
-msgid "Only use OpenGL 1.5"
+#: src/clparse.cpp:268
+msgid "Disable the use of OpenGL shaders"
+msgstr ""
+
+#: src/clparse.cpp:269
+msgid "Disable the use of OpenGL Vertex Buffer Objects"
msgstr ""
#: src/cmddroid.cpp:110
@@ -12382,12 +12386,12 @@ msgid "Water Speed"
msgstr "Rychlost po vodě"
#: src/design.cpp:2028
-#: src/hci.cpp:4953
+#: src/hci.cpp:4962
msgid "Tab Scroll left"
msgstr ""
#: src/design.cpp:2043
-#: src/hci.cpp:4968
+#: src/hci.cpp:4977
msgid "Tab Scroll right"
msgstr ""
@@ -12403,36 +12407,36 @@ msgstr ""
msgid "Delete Template"
msgstr ""
-#: src/display3d.cpp:656
+#: src/display3d.cpp:674
#, fuzzy
msgid "Player left"
msgstr "Hráč"
-#: src/display3d.cpp:660
+#: src/display3d.cpp:678
#, fuzzy
msgid "Player dropped"
msgstr "Hráč"
-#: src/display3d.cpp:664
-#: src/multiint.cpp:2310
+#: src/display3d.cpp:682
+#: src/multiint.cpp:2312
msgid "Waiting for other players"
msgstr ""
-#: src/display3d.cpp:669
+#: src/display3d.cpp:687
msgid "Out of sync"
msgstr ""
-#: src/display.cpp:1597
+#: src/display.cpp:1566
msgid "Cannot Build. Oil Resource Burning."
msgstr "Nemohu stavět. Ropný vrt hoří."
-#: src/display.cpp:1785
-#: src/display.cpp:2335
+#: src/display.cpp:1753
+#: src/display.cpp:2250
#, fuzzy, c-format
msgid "%s - Damage %d%% - Experience %.1f, %s"
msgstr "%s - Poškození %d%% - Zkušenosti %d, %s"
-#: src/display.cpp:1801
+#: src/display.cpp:1769
#, fuzzy, c-format
msgid "%s - Allied - Damage %d%% - Experience %d, %s"
msgstr "%s - Poškození %d%% - Zkušenosti %d, %s"
@@ -12446,82 +12450,82 @@ msgstr "Jednotka ztracena!"
msgid "Structure Restored"
msgstr "Budova obnovena"
-#: src/droid.cpp:2236
+#: src/droid.cpp:2239
#, c-format
msgid "Group %u selected - %u Unit"
msgid_plural "Group %u selected - %u Units"
msgstr[0] "Skupina %u vybrána - %u Jednotka"
msgstr[1] "Skupina %u vybrána - %u Jednotky"
msgstr[2] "Skupina %u vybrána - %u Jednotek"
-#: src/droid.cpp:2249
+#: src/droid.cpp:2252
#, c-format
msgid "%u unit assigned to Group %u"
msgid_plural "%u units assigned to Group %u"
msgstr[0] "%u jednotka začleněna do Skupiny %u"
msgstr[1] "%u jednotky začleněny do Skupiny %u"
msgstr[2] "%u jednotek začleněno do Skupiny %u"
-#: src/droid.cpp:2262
+#: src/droid.cpp:2265
#, fuzzy, c-format
msgid "Centered on Group %u - %u Unit"
msgid_plural "Centered on Group %u - %u Units"
msgstr[0] "Zameřeno na skupinu %u - %u jednotka"
msgstr[1] "Zameřeno na skupinu %u - %u jednotky"
msgstr[2] "Zameřeno na skupinu %u - %u jednotek"
-#: src/droid.cpp:2266
+#: src/droid.cpp:2269
#, fuzzy, c-format
msgid "Aligning with Group %u - %u Unit"
msgid_plural "Aligning with Group %u - %u Units"
msgstr[0] "Vyrovnání se skupinou %u - %u jednotka"
msgstr[1] "Vyrovnání se skupinou %u - %u jednotky"
msgstr[2] "Vyrovnání se skupinou %u - %u jednotek"
-#: src/droid.cpp:2448
+#: src/droid.cpp:2451
msgid "Rookie"
msgstr "Nováček"
-#: src/droid.cpp:2449
+#: src/droid.cpp:2452
msgctxt "rank"
msgid "Green"
msgstr "Zelenáč"
-#: src/droid.cpp:2450
+#: src/droid.cpp:2453
#, fuzzy
msgid "Trained"
msgstr "Trénovaný"
-#: src/droid.cpp:2451
+#: src/droid.cpp:2454
msgid "Regular"
msgstr "Běžný"
-#: src/droid.cpp:2452
+#: src/droid.cpp:2455
msgid "Professional"
msgstr "Profesionální"
-#: src/droid.cpp:2453
+#: src/droid.cpp:2456
msgid "Veteran"
msgstr "Veterán"
-#: src/droid.cpp:2454
+#: src/droid.cpp:2457
msgid "Elite"
msgstr "Elita"
-#: src/droid.cpp:2455
+#: src/droid.cpp:2458
msgid "Special"
msgstr "Speciální"
-#: src/droid.cpp:2456
+#: src/droid.cpp:2459
msgid "Hero"
msgstr "Hrdina"
-#: src/droid.cpp:3414
+#: src/droid.cpp:3393
#, c-format
msgid "%s wanted to give you a %s but you have too many!"
msgstr ""
-#: src/droid.cpp:3418
+#: src/droid.cpp:3397
#, c-format
msgid "You wanted to give %s a %s but they have too many!"
msgstr ""
@@ -12542,7 +12546,7 @@ msgid "Tutorial"
msgstr "Tutoriál"
#: src/frontend.cpp:111
-#: src/hci.cpp:3475
+#: src/hci.cpp:3484
msgid "Options"
msgstr "Nastavení"
@@ -12574,14 +12578,14 @@ msgstr "TUTORIÁLY"
#. TRANSLATORS: "Return", in this context, means "return to previous screen/menu"
#: src/frontend.cpp:191
#: src/frontend.cpp:253
-#: src/frontend.cpp:398
-#: src/frontend.cpp:470
-#: src/frontend.cpp:611
-#: src/frontend.cpp:757
-#: src/frontend.cpp:903
-#: src/frontend.cpp:1158
-#: src/frontend.cpp:1312
-#: src/frontend.cpp:1332
+#: src/frontend.cpp:399
+#: src/frontend.cpp:471
+#: src/frontend.cpp:612
+#: src/frontend.cpp:758
+#: src/frontend.cpp:904
+#: src/frontend.cpp:1161
+#: src/frontend.cpp:1315
+#: src/frontend.cpp:1335
msgctxt "menu"
msgid "Return"
msgstr "Zpět"
@@ -12617,521 +12621,521 @@ msgstr "HRA JEDNOHO HRÁČE"
msgid "Campaign videos are missing! Get them from http://wz2100.net"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:333
+#: src/frontend.cpp:334
#: src/ingameop.cpp:504
#, fuzzy
msgid "Load Campaign Saved Game"
msgstr "Načti Uloženou Hru"
-#: src/frontend.cpp:339
+#: src/frontend.cpp:340
#: src/ingameop.cpp:508
#, fuzzy
msgid "Load Skirmish Saved Game"
msgstr "Načti Uloženou Hru"
-#: src/frontend.cpp:393
+#: src/frontend.cpp:394
msgid "MULTI PLAYER"
msgstr "HRA VÍCE HRÁČŮ"
-#: src/frontend.cpp:395
+#: src/frontend.cpp:396
msgid "Host Game"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:396
+#: src/frontend.cpp:397
msgid "Join Game"
msgstr "Připojit se ke hře"
-#: src/frontend.cpp:401
+#: src/frontend.cpp:402
msgid "TCP PORT 2100 MUST BE OPENED IN YOUR FIREWALL / ROUTER TO HOST GAMES!"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:463
-#: src/multiint.cpp:1440
+#: src/frontend.cpp:464
+#: src/multiint.cpp:1442
msgid "OPTIONS"
msgstr "NASTAVENÍ"
-#: src/frontend.cpp:464
+#: src/frontend.cpp:465
msgid "Game Options"
msgstr "Herní nastavení"
-#: src/frontend.cpp:465
+#: src/frontend.cpp:466
msgid "Graphics Options"
msgstr "Grafická nastavení"
-#: src/frontend.cpp:466
+#: src/frontend.cpp:467
#, fuzzy
msgid "Video Options"
msgstr "Zvuková nastavení"
-#: src/frontend.cpp:467
+#: src/frontend.cpp:468
#: src/ingameop.cpp:268
msgid "Audio Options"
msgstr "Zvuková nastavení"
-#: src/frontend.cpp:468
+#: src/frontend.cpp:469
#, fuzzy
msgid "Mouse Options"
msgstr "Herní nastavení"
-#: src/frontend.cpp:469
+#: src/frontend.cpp:470
msgid "Key Mappings"
msgstr "Mapování kláves"
-#: src/frontend.cpp:529
+#: src/frontend.cpp:530
msgid "Video Playback"
msgstr "Přehrávání videa"
-#: src/frontend.cpp:533
-#: src/frontend.cpp:685
+#: src/frontend.cpp:534
+#: src/frontend.cpp:686
msgid "1X"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:537
-#: src/frontend.cpp:675
+#: src/frontend.cpp:538
+#: src/frontend.cpp:676
msgid "2X"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:541
-#: src/frontend.cpp:680
-#: src/frontend.cpp:831
-#: src/frontend.cpp:926
+#: src/frontend.cpp:542
+#: src/frontend.cpp:681
+#: src/frontend.cpp:832
+#: src/frontend.cpp:927
msgid "Fullscreen"
msgstr "Celá obrazovka"
-#: src/frontend.cpp:550
+#: src/frontend.cpp:551
msgid "Scanlines"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:554
-#: src/frontend.cpp:575
-#: src/frontend.cpp:583
-#: src/frontend.cpp:599
-#: src/frontend.cpp:629
-#: src/frontend.cpp:647
-#: src/frontend.cpp:665
-#: src/frontend.cpp:710
-#: src/frontend.cpp:856
-#: src/frontend.cpp:866
-#: src/frontend.cpp:896
-#: src/frontend.cpp:950
-#: src/frontend.cpp:1011
-#: src/frontend.cpp:1054
-#: src/frontend.cpp:1066
-#: src/frontend.cpp:1115
-#: src/frontend.cpp:1127
-#: src/frontend.cpp:1139
-#: src/frontend.cpp:1174
-#: src/frontend.cpp:1187
-#: src/frontend.cpp:1201
+#: src/frontend.cpp:555
+#: src/frontend.cpp:576
+#: src/frontend.cpp:584
+#: src/frontend.cpp:600
+#: src/frontend.cpp:630
+#: src/frontend.cpp:648
+#: src/frontend.cpp:666
+#: src/frontend.cpp:711
+#: src/frontend.cpp:857
+#: src/frontend.cpp:867
+#: src/frontend.cpp:897
+#: src/frontend.cpp:951
+#: src/frontend.cpp:1012
+#: src/frontend.cpp:1055
+#: src/frontend.cpp:1068
+#: src/frontend.cpp:1118
+#: src/frontend.cpp:1130
+#: src/frontend.cpp:1142
+#: src/frontend.cpp:1177
+#: src/frontend.cpp:1190
+#: src/frontend.cpp:1204
msgid "Off"
msgstr "Vypnuto"
-#: src/frontend.cpp:558
-#: src/frontend.cpp:700
+#: src/frontend.cpp:559
+#: src/frontend.cpp:701
msgid "50%"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:562
-#: src/frontend.cpp:705
-#: src/multiplay.cpp:1980
+#: src/frontend.cpp:563
+#: src/frontend.cpp:706
+#: src/multiplay.cpp:1981
msgid "Black"
msgstr "Černá"
-#: src/frontend.cpp:568
+#: src/frontend.cpp:569
msgid "Screen Shake"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:571
-#: src/frontend.cpp:587
-#: src/frontend.cpp:595
-#: src/frontend.cpp:634
-#: src/frontend.cpp:652
-#: src/frontend.cpp:661
-#: src/frontend.cpp:852
-#: src/frontend.cpp:892
-#: src/frontend.cpp:1016
-#: src/frontend.cpp:1050
-#: src/frontend.cpp:1070
-#: src/frontend.cpp:1111
-#: src/frontend.cpp:1123
-#: src/frontend.cpp:1135
-#: src/frontend.cpp:1179
-#: src/frontend.cpp:1192
-#: src/frontend.cpp:1206
+#: src/frontend.cpp:572
+#: src/frontend.cpp:588
+#: src/frontend.cpp:596
+#: src/frontend.cpp:635
+#: src/frontend.cpp:653
+#: src/frontend.cpp:662
+#: src/frontend.cpp:853
+#: src/frontend.cpp:893
+#: src/frontend.cpp:1017
+#: src/frontend.cpp:1051
+#: src/frontend.cpp:1073
+#: src/frontend.cpp:1114
+#: src/frontend.cpp:1126
+#: src/frontend.cpp:1138
+#: src/frontend.cpp:1182
+#: src/frontend.cpp:1195
+#: src/frontend.cpp:1209
msgid "On"
msgstr "Zapnuto"
-#: src/frontend.cpp:580
+#: src/frontend.cpp:581
msgid "Subtitles"
msgstr "Titulky"
-#: src/frontend.cpp:592
+#: src/frontend.cpp:593
msgid "Shadows"
msgstr "Stíny"
-#: src/frontend.cpp:603
-#: src/frontend.cpp:1339
+#: src/frontend.cpp:604
+#: src/frontend.cpp:1342
msgid "Radar"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:604
-#: src/frontend.cpp:717
-#: src/frontend.cpp:1340
+#: src/frontend.cpp:605
+#: src/frontend.cpp:718
+#: src/frontend.cpp:1343
#, fuzzy
msgid "Rotating"
msgstr "Otočit doprava"
-#: src/frontend.cpp:604
-#: src/frontend.cpp:717
-#: src/frontend.cpp:1340
+#: src/frontend.cpp:605
+#: src/frontend.cpp:718
+#: src/frontend.cpp:1343
msgid "Fixed"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:607
+#: src/frontend.cpp:608
#, fuzzy
msgid "GRAPHICS OPTIONS"
msgstr "HERNÍ NASTAVENÍ"
-#: src/frontend.cpp:745
+#: src/frontend.cpp:746
#: src/ingameop.cpp:168
msgid "Voice Volume"
msgstr "Hlasitost řeči"
-#: src/frontend.cpp:749
+#: src/frontend.cpp:750
#: src/ingameop.cpp:173
msgid "FX Volume"
msgstr "Hlasitost efektů"
-#: src/frontend.cpp:753
+#: src/frontend.cpp:754
#: src/ingameop.cpp:178
msgid "Music Volume"
msgstr "Hlasitost hudby"
-#: src/frontend.cpp:760
+#: src/frontend.cpp:761
#, fuzzy
msgid "AUDIO OPTIONS"
msgstr "HERNÍ NASTAVENÍ"
-#: src/frontend.cpp:824
+#: src/frontend.cpp:825
msgid "* Takes effect on game restart"
msgstr "* Projeví se až po restartu hry"
-#: src/frontend.cpp:827
+#: src/frontend.cpp:828
msgid "Graphics Mode*"
msgstr "Grafický mód*"
-#: src/frontend.cpp:835
-#: src/frontend.cpp:921
+#: src/frontend.cpp:836
+#: src/frontend.cpp:922
msgid "Windowed"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:839
+#: src/frontend.cpp:840
msgid "Resolution*"
msgstr "Rozlišení*"
-#: src/frontend.cpp:844
+#: src/frontend.cpp:845
msgid "Texture size"
msgstr "Velikost textury"
-#: src/frontend.cpp:848
+#: src/frontend.cpp:849
msgid "Vertical sync"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:883
-#: src/frontend.cpp:956
+#: src/frontend.cpp:884
+#: src/frontend.cpp:957
#, fuzzy
msgid "Unsupported"
msgstr "Transportér"
-#: src/frontend.cpp:888
+#: src/frontend.cpp:889
#, fuzzy
msgid "Shaders"
msgstr "Stíny"
-#: src/frontend.cpp:900
+#: src/frontend.cpp:901
#, fuzzy
msgid "VIDEO OPTIONS"
msgstr "HERNÍ NASTAVENÍ"
-#: src/frontend.cpp:1108
+#: src/frontend.cpp:1111
#, fuzzy
msgid "Reverse Rotation"
msgstr "Obrať myš"
-#: src/frontend.cpp:1119
+#: src/frontend.cpp:1122
msgid "Trap Cursor"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:1132
+#: src/frontend.cpp:1135
#, fuzzy
msgid "Switch Mouse Buttons"
msgstr "Herní nastavení"
-#: src/frontend.cpp:1144
+#: src/frontend.cpp:1147
#, fuzzy
msgid "Rotate Screen"
msgstr "Otočit doleva"
-#: src/frontend.cpp:1147
-#: src/frontend.cpp:1220
+#: src/frontend.cpp:1150
+#: src/frontend.cpp:1223
msgid "Middle Mouse"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:1151
-#: src/frontend.cpp:1215
+#: src/frontend.cpp:1154
+#: src/frontend.cpp:1218
msgid "Right Mouse"
msgstr ""
-#: src/frontend.cpp:1155
+#: src/frontend.cpp:1158
#, fuzzy
msgid "MOUSE OPTIONS"
msgstr "HERNÍ NASTAVENÍ"
-#: src/frontend.cpp:1255
-#: src/frontend.cpp:1333
+#: src/frontend.cpp:1258
+#: src/frontend.cpp:1336
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"
-#: src/frontend.cpp:1259
-#: src/frontend.cpp:1337
+#: src/frontend.cpp:1262
+#: src/frontend.cpp:1340
msgid "Difficulty"
msgstr "Obtížnost"
-#: src/frontend.cpp:1263
-#: src/frontend.cpp:1344
-#: src/frontend.cpp:1376
+#: src/frontend.cpp:1266
+#: src/frontend.cpp:1347
+#: src/frontend.cpp:1379
#: src/multiint.cpp:214
msgid "Easy"
msgstr "Snadná"
-#: src/frontend.cpp:1266
-#: src/frontend.cpp:1347
-#: src/frontend.cpp:1368
+#: src/frontend.cpp:1269
+#: src/frontend.cpp:1350
+#: src/frontend.cpp:1371