Image storage for Nette Framework
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
tests
.gitignore
.travis.yml
README.md
codeception.yml
composer.json
phpstan.neon

README.md

Build Status

Instalace

Composer:

composer require webchemistry/images

config:

extensions:
  images: WebChemistry\Images\DI\ImagesExtension

Konfigurace

enable: yes
defaultImage: null
wwwDir: %wwwDir%
assetsDir: assets
modifiers: []
aliases: []
hashResolver: WebChemistry\Images\Resolvers\HashResolver ## Vysvětleno níže
namespaceResolver: WebChemistry\Images\Resolvers\NamespaceResolver ## Vysvětleno níže
registerControl: yes ## Zaregistruje UploadControl
registerType: yes ## Zaregistruje doctrine typ 'image' 
safeLink: %productionMode% ## metoda link() se zotavuje z chyb a loguje tyto chyby do tracy, web nespadne do 500 kvůli chybnému obrázku

Skladba cesty k obrázků

%wwwDir%/%assetsDir%/namespace/resize/image.png %wwwDir%/%assetsDir%/namespace/original/image.png

namespace/ - Má na starosti třída namespaceResolver resize/ - Má na starosti třída hashResolver

Tvorba aliasů

Aliasy umožnují snadnou modifikací obrazků

Použití jednoho modifieru

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50"

Více modifierů

local:
  aliases:
   myAlias: "resize:12,50,exact|sharpen"

Použití polí

cloudinary:
  aliases:
   myAlias: "border:[width: 4, color: #553311]"

Použití proměnných

local:
  aliases:
   resizeExact: "resize:$1,$2,exact"
   resize: "resize:$1,$2,$3"
   resizeSquare: "resize:$1,$1,exact"

Vlastní modifiery

V konfiguraci stačí zaregistrovat loader

local:
  modifiers:
   - ModifiersLoader

vytvořit třídu a přidávat modifiery

class ModifiersLoader implements WebChemistry\Images\Modifiers\ILoader {
  
  public function load(WebChemistry\Images\Modifiers\ModifierContainer $modifierContainer) {
    $modifierContainer->addModifier('custom', function (ModifierParam $param, $foo) {
      // zpracovani obrazku $param->getImage()
    });
  }

}

a použití

local:
  aliases:
   custom: "custom:param1"

Ukladaní obrázků

$upload - Instance Nette\Utils\Upload $location - Cesta obrázku uložená v řetězci $storage - Instance WebChemistry\Images\IImageStorage

Nette upload

// vytvorime zdroj pro obrazek
$resource = $storage->createUploadResource($upload);
// nebo z cesty
$resource = $storage->createLocalResource($location);

// pridame namespace
$resource->setNamespace('namespace');

// ulozime
$result = $storage->save($resource);

// zobrazime url adresu
echo $storage->link($result);

Před nahráním obrázku ho můžeme upravit

$resource->setAlias("custom");

// Kombinace více aliasů
$resource->setAliases(["custom", "custom2"]);

$id = $resource->getId(); // Ziskání id
// nebo
$id = (string) $resource;

Obrázek se uloží v namespace/original/obrazek.jpg

Získávání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$link = $storage->link($resource);

Kopírování obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->copy($resource, $dest);

Zkopíruje se jen originální obrázek a v případně se zmodifikuje.

Přesouvání obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);
$dest = $storage->createResource("namespace/obrazek.jpg"); 

// Muzeme zmodifikovat
$dest->setAlias("custom");

$storage->move($resource, $dest);

Odstranění obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

$resource = $storage->createResource($id);

$storage->delete($id);

Odstraní se jak originální obrázek, tak i jeho modifikace.

Modifikace obrázků

$id Identifikátor ziskány z uloženeho obrázku viz sekce ukládání obrázků

 1. Uložením
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
$storage->save($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

 1. Získáním adresy
$resource = $storage->createResource($id);
$resource->setAlias("custom");
echo $storage->link($resource);

Uloží se do namespace/custom/obrazek.jpg

Šablony

Zobrazení obrázku

{img 'image.jpg'}
<img n:img="'image.jpg'">

Zobrazení s použitím modifikátorů obrázků

{img 'image.jpg', custom}
<img n:img="'image.jpg', custom">

{* Kombinace dvou aliasů *}
{img image.jpg, custom, custom1}

{* Použití proměnných v aliasu *}
{img $resource, customVariables(15,15,exact)}

Formuláře

Automatickou registraci provede extenze. S touto komponentou odpadá povinnost vytvoření třídy pro obrázek.

$form->addImageUpload('image', 'Obrazek')
  ->setRequired()
  ->setNamespace('namespace');

$form->onSuccess[] = function ($form, array $values) use ($storage) {
  $storage->save($values['image']);
};  

Pro náhledový obrázek a input pro odstranění obrázků:

$form->addImageUpload('image', 'Obrázek')
  ->setDelete('Odstranit obrázek')
  ->setNamespace('namespace');
  
$form->onSuccess[] = function ($form, array $values) use ($storage) {
	$image = $values['image'];
	if ($image->getDelete()) {
		$storage->delete($image->getDelete());
	}
	if ($image->getUpload()) {
  	$resource = $storage->save($image->getUpload());
	} else {
		$resource = $image->getDefaultValue();
	}
};

Doctrine typ

Automatickou registraci provede extenze. Položku pro obrázek lze vytvořit přes anotaci typ image:

class Entity {
  
  /**
   * @ORM\Column(type="image")
   */
  protected $image;

}

nullable=true změna obrázku z povinného na nepovinný

Uložení nového obrázku, bere jen instaci IFileStorage nebo NULL v případě nastaveného nullable v anotaci Column

$form->onSuccess[] = function ($form, $values) {
  $en = new Entity();
  $en->image = $this->storage->save($values->image);
  
  $this->em->persist($en);
  $this->em->flush();
};

Získání obrázku

$en = $this->em->getRepository(Entity::class)->find(1);
if ($en->image !== NULL) { // V pripade nullable
  $link = $this->storage->link($en->image);
}