Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
apka.R

README.md

Aplikacja jest zbudowana w Shiny z wykorzystaniem pakietu leaflet. Dla wybranej linii pobierane są dane o aktualnej lokalizacji dla pojazdów o statusie "MOVING". Kolor zielony znacznika świadczy o braku opóźnienia na trasie, natomiast czerwony o tym, że dany pojazd jest opóźniony.

Team: Karolina Mazanowska, Kamil Sieklucki