Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
95 lines (63 sloc) 7.44 KB

Prezentacje z konferencji Why R? 2017

Wykłady dzień I - 28.09.2017

Keynotes (9:30-10:30)

PwC Data Analytics (11:00-12:30)

Tidyverse (11:00-12:30)

Keynotes (12:30-13:30)

Modelowanie Ryzyka (UBS) (14:30-16:00)

Statystyka (14:30-16:00)

Keynotes (16:30-17:30)

Wykłady dzień II - 29.09.2017

Keynotes (9:00-10:00)

Biostatystyka i Edukacja (10:00-11:30)

Biznes (10:00-11:30)

Keynotes (12:00-13:00)

Sesja sponsorska (14:00-15:00)

Lightning Talks (15:30-16:00)

Podsumowanie (17:15-17:30)