No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
211_Sondaze
212_Web_Harvesting
213_Uczenie_Maszynowe_Microsoft_Self_BI_Services
214_Uczenie_Maszynowe_Narzedzia
311_Uczenie_Maszynowe_Metody
312_Wizualizacje
313_Analiza_Wielowymiarowa
314_Grafy_Analiza_Tekstu
316_Wydajnosc
.gitignore
README.md
przygotuj_opisy.R
warsztaty-fork.Rproj
warsztaty.Rproj

README.md

Sondaże - sala 211

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Web-harvesting - sala 212

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Uczenie Maszynowe, Microsoft / Self-Service BI, Microsoft - sala 213

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Uczenie Maszynowe, Narzędzia - sala 214

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Uczenie Maszynowe, Metody - sala 311

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Wizualizacje - sala 312

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Analiza wielowymiarowa - sala 313

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Grafy / Analiza Tekstu - sala 314

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa:

Wydajność - sala 316

Sesja poranna:

Sesja popołudniowa: